Thuật Thái Ảt

1. Thuật Thái Ảt

Thư tịch có ghi chép thuật Lục Nhâm, trong sư không thiêu. Sách “Hán thư. Nghệ vãn chí” có ghi là “Chuyển vị thập nhị thần”, 25 quyên”. Thuật Lục Nhảm có 12 thần, khi xem chuyên động Thiên bàn, 12 thản củng chuyên động tương đòi theo phát sinh di chuyên vị trí, chi xét từ tên sách “Chuyến vị thập nhị thẩn” có thè chính lả trước tác sớm nhất ghi chép thuật Lục Nhảm. Ngoài ra, trong các sách “Ngô Việt xuân thu”, “Việt tuyệt thư” xuất hiện từ tay người Đông Hán, đêu có ghi chép phép ”Lục Nhảm thức”. Sách ‘Nhan thị gia huân. Tạp nghệ thiên” của Nhan Chi Thòi, Bãc Te viết: TÒI học “Lục Nhảm thức ’, cũng có giá trị như một người thợ gioi trong thê gian, tập họp được khoảng hàng chục loại sách “Long thủ”, “Kim quỳ ngọc luận”, “Ngũ biển”, “Ngọc lịch”. Sách “Long thủ” tức là “Hoàng để kinh long thủ kinh” tương truyền là sách Lục Nhảm. Sách “Tùy thư. Kinh tịch chí” có “Hoàng đè long thủ kinh” hai quyến, “Huyên nừ thức kinh yểu pháp” một quyên. Các trước tác của đời sau có quan hệ với thuật Lục Nhảm phản lớn đêu có liên quan kẻ thừa vói hai sách này. Thời Tùy Đường, thuật Lục Nhảm tương đòi lưu hành trong các vãn nhân và đại sĩ phu, Nhan Chi Thòi nói “Tôi học Lục Nhảm thức”, nhà thơ Vương Kiến thòi Đường có cảu thơ “Gàn đày người không khoẻ, đôi lúc xem Lục Nhảm” (trong bài tho “Bản cư” của Vương Kiến). Nhan Chi Thòi là nhả đại học ván Thời Bãc Tê, sách “Nhan thị gia huấn” của ông đà từng sản sinh ảnh hướng to lớn đòi với nền văn hóa Trung Quòc Thời Tùy Đường về sau. Vương Kiến là nhà thơ nối tiếng thời Đường. Họ đòi với thuật Lục Nhám nhiệt tình như thế, thì các văn nhân đại sĩ phu khác cũng có thẻ xem như lả một đôm sáng. Đẻn thời Minh, Quách Tải tập hợp tất cả sách Lục Nhảm các đòi lại và biên soạn “Lục Nhâm đại toàn” tất cả gồm 12 quyên, trò thành sách thông dụng của các thuật sĩ thời Minh Thanh. Sách “Minh sử. Nghệ vãn chí” ghi chép sách “Lục Nhảm đại toàn” của Viên Tường, gồm 33 quyên. Song, đúng như Du Chính Nhièp đà nói : “Nay Lục Nhảm cũng có tên gọi Là ”đại toàn”, làm cho bạn đọc không biêt nguồn gòc bãt đâu của thuật nảy” (“Quý Tị loại cảo. Lục Nhâm thư bạt”). Các thuật sĩ không quan tâm đèn nliừng điêu nảy, cái mà họ say sưa lả làm thẻ nào dùng thuật Lục Nhảm đẻ lừa gạt người khác lảm sao được lừa người vảo cho chét, hàm hại người vảo cho chét đè họ được vui cười, đè họ được cảm kích đèn rơi nước mãt.

Thái Ắt cửu cung còn gọi là số Thái Át. Thái Át tức lả Thái Nhất là tên khác của Thẩn Bẩc cực. Người xưa cho rãng tinh tú ơ trên trời đẻu là thán kì, chúng thông tạ các địa phương tương ứng trên mặt đảt, mà thản Bãc cực lại là bậc chi tôn của các thản sao, tam viên Tư vi, Thái vi và Thiên thị, Nhị thập bát tú và các loại than sao, đèu chịu sự điêu khiên và quản hạt của nó, đủng giong như Hoảng đê thông tạ nhân gian, cho nên có người gọi thản sao Thái Nhất là “Trung cung Đại để” và “Thiên hoảng Đại để”, “Hiệu thiên Thượng để”. Thẩn Thái Nhất đà là Thiên đe, thẻ thì quyên thòng trị và quyên chi phôi của nó đòi với thẻ gian cùng sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Dựa trên nhận thức này, người xưa đà đem Thái Ất liên hệ lại với cửu cung. “Dịch vĩ. Càn tạc độ” nói “Nhất ảm nhảt dương, hợp niu vi thập ngũ chi vị đạo. Dương biên thất chi cữu tức dă, ảm biên bát chi lục tiêu dà, hợp vu thập ngũ, cô Thái Nhát thủ ki sò dĩ hành cữu cung”. (Một ám một dương gộp lại là mười lãm gọi là đạo, dương biển bảy đèn chín thì thôi, còn ảm thì biên tám đèn sáu bõ, cộng gộp lại là mười lãm, do đó Thái Nhât chọn sò của nó đẻ lảm cửu cung), cữu cũng lả một phép tính toán thời xưa, chọn 1 đèn 9 gôm chín sò đê tạo thành “phương trận”, sò 2 và 4 đặt ỡ vai, sò 6 và 8 đạt ỡ dưới chân, sò 3 ỡ phía trái còn sô 7 đặt ò phía phải, trên đội sô 9, bụng ơ dưới đặt sô 1, ơ giừa đặt sô 5. Hình vẽ của phương trận như sau :

Sự sãp xép các sô của cửu cung: không phải là đơn giản chọn sò tòng lả 15 của nó mà là phải phù hợp với biên hóa của thòng tin âm dương, dựa vào nguyên lí Ngũ hành sinh khắc, cản cứ vào hiện tượng biển đoi của tinh tú. Yì thể Thái Ất cữu cung trên phù họp với tinh tượng, dưới ứng với ảm dương kín đáo phù họp với Ngũ hành. Sách “ngũ hành đại nghĩa. Luận cữu cung so” nói: “Cữu thiên cũng thuộc sô của Bãc đàu cửu tinh, cho nên ỡ dưới đôi ứng với cửu châu. Viêm thiên sò 9 thuộc Khu tinh sô 1 của Bãc đâu ứng với cung Ly, tưong ứng với Dương châu. Biển thiên sò 8, thuộc toàn tinh sò 2 của Bãc đâu ứng với cung cản, tương ứng với Duyen Châu. Hiệu thiến sò 7 thuộc Cơ tinh sô 3 của Bãc đàu, ứng vói cung Đoài, tương ứng với Lương Châu, u Thiên sò 6 thuộc Quyên tinh sò 4 của Bãc đàu ứng với cung Càn, tương ứng với Lình Châu. Quán thiên sò 5 thuộc Hành tinh sô 5 của Bãc đâu, ứng VỚI trung cung, tương ứng với Dự châu. Dương thiên sô 4, thuộc Khai dương tinh sô 6 của Bảc đáu, ứng với Tòn cung, tương ứng với Từ Châu. Thương thiến sò 3 thuộc Giao quang tinh sò 7 của Băc Đâu, ứng với cung Chân, tương ứng với Thanh Châu. Chu thiên sò 2 thuộc sao sô 8 của Bãc đâu, ứng với cung Khôn, tương ứng với Kinh Châu. Trá hung thiên sò 1 thuộc sao sò 9 của Bãc đàu, ứng với cung Khảm, tương ứng với Ki châu, hai sao sò 8 và sò 9 thuộc Bãc đàu là ảm mà khòng thay, dùng chúng đôi ứng với cung ảm vậy. Sao Bảc đâu vốn có bảy sao, vì đè lảm cho nó nhận sô của 9 cung tảng thêm hai sao ứng với sô của cung ảm Khôn và Khảm là hai sao sò 8 và sô 9. ò đây, cữu cung (chín cung) cũng có liên hệ với ám dương bát quái, bát quái ứng với tám cung, Trung ương ứng với trung cung cộng lại lả cữu cung. Bát quái phôi họp với Ngũ hành, thuộc Thiên can đòi với tám phương, do đó có Chấn ỡ phương Đông, Giáp Ât Mộc, Li ỡ Nam Bính Đinh Hỏa, Đoài ơ Tây Canh Tán Kim, Khảm ò Bãc Nhảm Quý Thủy, Trung ương Mậu Ki Thò, v.v… Do Thái Ât cửu cung bãt nguôn từ tinh tượng, “Dịch” lí và Ngũ hành nên rất phức tạp, nhừng người mạo xưng là thuật sĩ thường thường nhìn ngó một chút rồi bỏ đi, khòng dám tự khoe khoang sơ trường của mình. Đòng thời cũng chính lả do nó vò cùng phức tạp, người ta mới cảm thảy nó rảt thản bí, do đó mả càng thêm tin mẻ hơn.

Là một thuật chiêm bốc, Thái Ất cữu cung dùng thử tự hảng của Thái Ất để xem cát hung nhân sự. Hàng của Thái Át bẩt đẩu ỡ cung Khảm, mỗi tuổi chuyển một cung, từ Khảm ơ cung 1 đèn Li ỡ 9. Tiêu Cát trong “Ngũ hành đại nghĩa” dan “Cửu cung kinh” nói: “Hàng của Thiên Nhát bãt đâu ơ cung Li, hảng của Thái Nhát bãt đàu ơ cung Khảm, Thiên Nhát là chủ cây coi hoa màu tôt tươi, Thái Nhất chủ nước hạn, bình đao đói kém, hợp mười hai thản du hành cữu cung 12 vị trí từ it đèn nhiêu”.

Các thuật sĩ cãn cứ vào cung vị mả Thái Nhất đóng theo Thiên can Địa chi, cản cứ “Dịch” lí, ngũ hành đẻ tuyên chọn ngày tòt giờ đẹp, dự đoán cát hung phúc họa. Các thuật sĩ còn nắm tám lí sùng bái quỷ thản của người ta bày đặt ra cửu cung quỹ thản chủ quản cát hung lành dữ, Bãc là Thái Nhất, Tây Nam Nhiếp đè, chính Đòng Hiên Viên, Đòng Nam Chiêu giao, trung ương Thiên phù, Tày Bãc Thanh giai, Chính Tây lả Hàm tri, Đòng Bãc Thái Am, chính Nam Thiên Nhất (xem sách “Mộng lương lục” của Ngô Tự Mục, thời Tòng). Cửu cung thán thông nhảt với bát quái, vận dụng ngũ hành, sao

Thiên Bòng, Thái Nhất tại Khảm, Thủy, màu trắng; sao Thiên Nhuê, Nhiẻp đẻ tại Khôn, Thò, màu đen ; sao Thiên Xung Hiên Viên, tại cung Chân, Mộc màu xanh biểc ; sao Thiên phụ Chiêu giao tại Tòn, Mộc, xanh : sao Thiên cám, Thiên phù đóng trung ương. Thò màu vàng ;

sao Thiên Tâm Thanh Long tại cung Càn Kim, màu trảng ; sao Thiên trụ Hàm trì đóng tại Đoài Kim, màu đo, sao Thiên Nhậm Thái ảm đóng tại cấn. Thò trảng ; sao Thiên Anh Thiên Nhất đóng tại cung Li, Hòa, màu tím, có thuyểt gọi là “thống lĩnh bát quái, vận hành theo ngũ hành, thô (đảt) bay vào giừa, sô chuyên đèn cực \ Như thè Thái Ât cưu cung và Lục Nhảm thần khóa sẽ càng có xu thè thòng nhảt lại với nhau.

Thái Ât cữu cưng trong dàn gian và trong các bậc Đại sì phu đêu lưu hành rất rộng rãi, trong sách ‘ Dà thiẻm tải” của Trưong Loan, thời Đường có một cảu chuyện như sau : Thời Đường Huyên Tông Khai Nguyên nám thứ hai (tức năm 714), đạo sĩ Lương châu lả Lương Hư Châu dùng Thái Ắt cữu cung đoán cho Trương Loan gặp nãm Ngũ quỷ, Thiên cương lâm mệnh lả tai ách lớn của một đời người. Lại dùng sách Chu dịch” đẻ xem gặp quẽ Hoán chủ kinh khủng, sau “phong hành thủy thượng”, việc sẽ tan. Năm đó, Trương Loan quả nhiên bị Ngự sữ Li Toàn Giao vạch tội ra lệnh xử tử, được Thượng Thư bộ Hình Li Nhật Chi ra sức che chò mới thoát chét, bị đày đi Lĩnh Nam.

“Ngũ quỹ gia niên và Thiên cương làm mệnh” mà Lương Hư Châu nói lả nhừng thuật ngừ của cảc thuật sĩ thường dùng. Ngũ quỷ tức là : trí cùng, học cùng, vãn cùng, mệnh cùng, giao cùng (ý trí tuệ, học nghiệp vãn nghiệp đêu đà đèn bước đường cừng, mệnh đà hết vả kết giao bạn bè đèn đó cũng hết). Hàn Dụ trong sách “Tông cùng văn” gọi là Ngũ cùng quỷ hoặc Ngũ quỷ. Các thuật sĩ nói một người nào đó “Ngũ quỷ gia niên” lả nói gặp năm đó thì trăm việc đêu bảt lợi.

Ngoài việc dùng để chiêm bốc nhân sự cát hung, Thái Ất cữu cung còn có ứng dụng khác có giá trị, điêu mà nhiều người đêu biêt rộng rãi là ưong chiên tranh thời cò đại thường xuảt hiện “cữu cung bát quái trận”, cửu cung bát quái trận là tuân theo phương vị của cữu cung bát quái, dựa vào nguyên lí ngũ hành sinh khắc đẻ bò ưí nên. HÔI thứ 76 sách “Truyện Thủy hư” đã miêu tả ti mi đòi vói trận pháp “Ngô Gia Lượng bày tứ đâu và cỡ Ngũ phương, Tòng Minh Tòng dàn cữu tinh bát quái trận như sau :

Phương chinh Nam bò trí đại tướng tiên phong “Lữa sét” Tản Minh dan đội quản mang cờ đõ, giáp đỏ áo đỏ, ngựa đõ đeo dây tua màu đõ son, mọi thứ đêu là sò của phương Nam, cung Li, Bính Đinh Hóa, màu đo. Trên cờ đõ của tướng ĩhèu sáu sao Nam đàu bảng kim tuyến dưới thêu hinh Chu tước (chim sẻ) : Phương chinh Đòng là Tả quán đại tướng, đại đao Quan Thảng dan đội quản toàn là cờ xanh, giáp xanh áo xanh, ngựa đeo tua xanh, phù họp với sò của phương Đòng, cung Chân, Giáp Ât Mộc, màu xanh, trên cờ xanh dan quản ĩhèu bòn sao Đòng đâu bảng kim tuyển dưới thêu hình Thanh long (Rông xanh) ; Phương chính Tây là Hừu quản đại tướng đàu báo Làm Xung tảt thảy mọi khí giới đèu màu trảng, tương ứng với sô của phương Tày, cung Đoài, Canh Tản Kim, màu trảng, trên cờ trảng dan quân thêu năm sao Tày đâu bảng kim tuyên, dưới thêu hình Bạch Hò (Hò trăng) ; Hậu quản là Họp hậu đại tướng roi đỏi Hò Diên Chước dan đội quản tất cả mọi khí giới đêu là màu đen, tương ứng với sô của phương Bãc, cung Khảm, Nhảm Quý Thủy, màu đen, trên cờ đen dan quán thêu bảy sao Bãc đâu băng kim tuyến dưới thêu hình Huyền Vũ. Cánh quản phía Đòng Nam, cờ xanh giáp đo, trên cò dan quán ĩhèu quẽ Tòn, dưới thêu Ròng bay. Cánh quán phía Đòng Bãc cờ đen giáp xanh, trên cờ dan quản thêu quẻ Cản, dưới thêu báo bay : Cánh quản phía Tây Bãc cờ trảng giáp đen, trên cò dan quân thêu quẻ Cản, dưới thêu hò bay, cánh quản phía Tây Nam cờ đõ giáp trảng, trên cờ dan quán thêu quẽ Khôn, dưới thêu Gàu bay.

ơ trung ương của Bát trận là Tòng Giang, Ngô Dụng đôn đòc quản sĩ, tất cả đêu là màu vảng, phù hợp với sò của trung ương Mậu Ki Thô, màu vàng, trèn cờ ỡ trung quản ĩhèu 64 quẻ bảng kim tuyến, có lời vãn ca ngợi “cưu cung bát trận” này : “Rõ ràng phản theo bát quái, nhưng ngầm họp cưu cung. Xem cơ mật của trời đảt, nắm khí tượng của gió mảy. Trước sau

bày hình rủa rãn; trái phải phản dáng ròng hô. Xuất quản mà kì lạ đẻu dựa theo tạo hóa của ảm dương. Bính Đinh tiến lẻn như hàng vạn ngọn núi lữa bừng bừng đòt cháy. Nhâm Quý theo sau như một mảng mày đen bao trừm lẻn mặt đảt. Phía trái lượn vòng xuống như luông khí xanh, phía phải xuòng như xuyên một luông sáng trảng. Ráng vảng phủ kín trung ương (ỡ siữa), cả một vùng màu vảng toàn dựa theo Mậu Ki. Tây Đỏng có thứ tự Năm Bãc có nhiều phương. Bòn bèn đêu phán thành Nhị thập bát tú, vòng vẻ có biển đòi theo 64 quẻ”.

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh