Thông quan Vượng khí trong phong thủy

1. Thông quan Vượng khí

Sự nôì liền sơn hướng giữa hai cung liền kề theo một nguyên tác nhất định gọi là Thông quan. Như hướng tinh cùa hai cung liền kể mà có các số (1- 6). (2- 7), (3- 8). (4- 9) thì gọi là thông quan. Nếu trong hai số đó lại có một số đương lệnh (tức vượng khí đúng vận) thì sẽ kéo theo số kia cùng vượng và vì vậy mà gọi là Thông quan Vượng khí.

Khi hướng tinh clà thông quan thì ngù hành của nó không còn lấv theo ngũ hành ban dầu mà ngũ hành của nó phụ thuộc vào sự thông quan dó. Nếu là số thòng quan:

6: thuộc hành Thủy

7: thuộc hành Hòa

8: thuộc hành Mộc

9: thuộc hành Kim

Như vậy thì khí thông quan chì có bốn hành là Thủy Hòa Mộc Kim. Không có hành Thổ. Ngù hành của Thổ thuộc trung cung nên không có thông quan.

Huyên không ngũ hành cùa 24 son

Theo Huyền không thì 24 sơn mang ngũ hành như sau: Bính Đinh At Dậu thuộc Hòa Càn Khôn Mão Ngọ thuộc Kim

Hợi Quý Cấn Giáp thuộc Mộc Tuất Canh Sừu Mùi thuộc Thổ Tý Dần Thìn Tốn TỊ Tàn Thán Nhám thuộc Thủy. Huyền không ngủ hành ca:

“Ảt Dậu Binh Dinh nguyên thuộc Hỏa.

Càn Khôn Mào Ngọ Kim đổng tọa Hợi Quý Cán Giáp thị Mộc thần Dần Thán Tân Tôn kiêm Tý Tị Hựp dữ Thin Nhám bát Thủy thần.

Tuất Canh Sừu Mùi tứ vi Thổ Huyền không ngũ hành tác bào chân”.

Nguyên tấc tiêu nạp thủy

Lấy cung đương lệnh để triều lai thủy. Lấy cung thất lệnh để phóng xuất thủy.

Dùng ngang hòa, sinh nhộp, khắc nhập là cát. Dùng sinh xuất, khác xuất là hung.

Lấy 24 sơn (theo Huyển không ngũ hành) của phương lai thủy phóng thủy rồi so sánh với sao của hưống tinh trên vận bàn. Nêu ra ngang hòa, sinh nhập, khác nhập với hướng tinh đương lệnh là cát. Dùng để nạp thủy (đưa đường nước ăn vào nhà). Nếu ra sinh xuất, khắc xuất với hướng tinh đương lệnh là hung không dùng.

Ngược lại nếu so sánh 24 sơn của phương tiêu nạp thủy với hướng tinh thất lệnh nếu ra sinh xuất, khắc xuất là càng hung. Dùng để tiêu thủy (dưa nước thải ra khỏi nhà).

Ví dụ nhà tọa Hợi hướng Tị, nhập trạch vận 8. Tinh tiêu nạp thủy.

vể cách lập vận bàn xem chương 5

Trong vận 8 thì các sao 8, 9. 1 là vượng khí. Ỏ đây xét thủy nên ta xét hướng tinh. Ỏ các cung Tôn, Chấn, Khôn có hướng tinh đương lệnh vượng khí. Ngoồi ra thông quan vượng khí (8- 3), (4- 9), tức cung Ly và Cấn cùng được vượng khí nhò thông quan.

Như vậy các cung Tỏ’n, Chân. Khôn, Ly, Cấn vượng khi (lùng để nạp thủy (nhưng cung Tốn ờ chính lôì ra vào không dừng). Các cung còn lại dùng để tiêu thủy.

Nhưng trong mỗi cung lại gồm có 3 sơn thì phài chọn sơn nào cho hợp lý? Chíing hạn như thực tế địa hình nhà này có thể chọn nạp thủy ỏ cung Chấn thì ta phải chọn sơn nào trong ba sơn thuộc cung Chấn là Giáp, Mão, At?

Theo Huyền không ngù hành dã nêu trên thì Giáp thuộc Mộc; Mào thuộc Kim: Ât thuộc Hòa.

Tiêu nạp thủy chi xét sao hướng, vậy (9- 4) thòng quan hành Kim khấc hành Mộc của sơn Giáp, là khác xuất, nên bò không dùng sơn Giáp. Kim dồng hành Kim của sơn Mão, là ngang hòa, tốt, nên sơn Mão có thể dùng để nạp thủy. Hành Hòa sơn ất khắc Kim là khắc nhập cùng tốt cho nạp thủy. Như vậy trong cung Chấn ta chì nên dùng sơn Mão hoặc sơn Ât dể nạp thủy mà thôi.

Những kiêng ky của phép tiêu, nạp thủy

Kỵ lộ tiền xuyên tám tức dù có là phương cát cũng không dược đặt đường nạp thủy thảng chính hướng mặt tiền hay mặt hậu ngói nhà phóng tới.

Với chức nàng điều hòa dưỡng khí. nghía là nếu nhà quay đúng hướng vượng khi thì sân như là nơi thu nạp đưa khí tốt vào nhà. Nếu nhà không quay không đúng hướng thì sân giỏng như bộ thanh lọc hạn chế sát vào nhà. đổng thời có chức nàng điều tiết để thu được một lượng khí phù hợp. (Xem lại chương 7)

Sán vườn phải có ti lệ thích hợp, được bố trí theo ngù hành để đàm bào hai chức nảng trên. Ví dụ phương Càn bố trí vật hành kim, phương Chấn mộc bố trí cây, phương Ly để lò nướng hay cột đèn, phương Cấn dê đồ gốm…

Ngoài ra dê dạt hiệu quả cao trong phong thủy người ta còn bô trí hệ thông thoát nước mưa sao cho hợp lý. Việc bô’ trí hệ thông thoát nước mưa cùng khố phức tọp và phải đảm hảo đúng những nguyên tấc cùa Trường sinh thủy pháp như sau:

Bố trí hệ thống thoát nước mưa

Hệ thống thoát nước mưa được bố trí theo nguyên tắc Thủy pháp trường sinh của phương khí đến * Bỉin quái cục. cụ thê như sau:

+ Nh.à tọa Khôn hướng Cấn (Tọa Thán hưống Dần): Cho nước từ bên Hữu đổ sang bên Tà. Dầu tiên cho thủy tụ tại phương Bính Ngọ để lấy Vượng thủy rồi di vòng ngang qua sân như một vành đai ngọc, sau đó chày về phương Tản Tuất – Mộ khỏ’, mà tiêu đi. Đây gọi là lây Vượng thủy vậy.

+ Nhà tọa Đinh hướng Quý (Tọa Mùi hướng Sửu): Cho nước từ bên Hữu đổ sang bôn Tà. Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Cấn Dần. đé lấy Sinh thủy rồi di vòng ngang qua sân như một vành đai ngọc, sau đó chày vé phương Tân Tuất – Mộ khố. mà tiêu di. Đây gọi là lấy Sinh thủy vậy.

+ Nhà tọa Bính hướng Nhám (Tọa Ngọ hướng Tý): Cho nước từ bên Hữu đổ sang bên Tả. Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Cản Dần. dế lấy Sinh thủy rồi di vòng ngang qua sản như một vành dai ngọc, sau dó chảy vể phương Tân Tuất – Mộ khố, mà tiêu di. Đây gọi là lấy Sinh thủy vậy.

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh