Thiên can – Địa chi

Mười thiên can là gì? Ngũ hành trong mười thiên can như thế nào?

Mưòi thiên can xuất phát từ mười tinh thể lớn trong Thái Dương hệ, chúng lần lượt là Giáp, Ât, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.

Theo thứ tự xuôi chiều của mười thiên can bao hàm ý nghĩa về quá trình vạn vật từ hình thành đến lớn lên, đến thịnh vượng, đến suy tàn, rồi tiêu diệt.

Trong đó Giáp là dương mộc, At là âm mộc; Bính là dương hỏa, Đinh là âm hỏa; Mậu là dương thổ, Tỵ là âm thổ; Canh là dương kim, Tân là âm kim; Nhâm là dương thủy, Quý là âm thủy.

Sự phôi họp Sinh – Vượng – Tử – Tuyệt giữa các thiên can như thê nào?

Quan hệ ngũ hành sinh – vượng – tử – tuyệt của mười thiên can tính theo bảng sau:

Trường

sinh

Mộc

duc

Quán

đới

Lâm

quan

Đế

vượng

Suy Bệnh Tử Mộ Tuyệt Thai Dưỡng
Giáp Hợi Ty Sửu Dán Mão Thin Ty Ngo Mùi Thân Dâu Tuất
Bính Dẩn Mão Thìn Ty_ Ngo Mủi Thân Dậu Tuất Hơi Sửu
Mậu Dần Mão Thìn Ty Ngọ Mủi Thân Dâu Tuất Hơi Ty Sửu
Canh IL_ Ngọ Mùi Thân Dâu Tuất Hơi Sửu Dan Mão Thìn
Nhâm Thân Dâu Tuất Hợi Ty Sửu Dần Mão Thìn Ty Ngo Mùi
Ất Ngọ Tỵ Thìn Mão Dẩn Sửu Hợi Tuất Dâu Thân Mùi
Đinh Dậu Thân Mùi Ngọ Ty Thìn Mão Dần Sửu Tỷ Hơi Tuất
Kỷ Dâu Thân Mùi Ngọ Ty Thìn Mão Dắn Sửu Ty Hơi Tuất
Tân Ty Hợi Tuất Dâu Thân Mủi Ngọ Tỵ Thìn Mão Dan Sửu
Quý Mão Dan Sửu Ty Hơi Tuất Dâu Thân Mùi Ngọ Ty_ Thìn

Trường sinh: Như một người mới sinh ở trên đời cũng như lúc muôn vật mới phôi thai.

 

Mộc dục: Như đứa trẻ sinh ra được tắm rửa. Muôn vật mối sinh được gặp gió mưa và ánh sáng.

Quán đới: Như đứa trẻ được mặc quần áo đội mũ chỉ vạn vật phồn thịnh.

Lâm quan: Như một người lớn lên trưởng thành được làm quan lãnh đạo quần chúng, chỉ vạn vật đã trưởng thành.

Đế vượng: Tương trưng một người cường tráng thành công nhất có thể giúp đỡ các bậc đế vương, chỉ vạn vật lúc đã thành thục chín chắn.

Suy: Chỉ lúc bắt đầu suy tàn.

Bệnh: Như người bị bệnh, như vạn vật gặp trở ngại.

Tử: Như người hết sinh khí, chỉ vạn vật chết đi.

Mộ: Còn gọi là kho như người sau khi chết trở về mộ, như vạn vật sau khi thu hoạch trở về kho.

Tuyệt: Như người chết tan thành đất, vạn vật chết đi chưa mọc lại.

Thai: Như người được tinh khí của bô” mẹ kết tụ thành, chỉ tròi đất giao nhau tạo nên sự sống mới.

Dưỡng: Tượng trưng thai ở trong bụng mẹ rồi sinh ra, cũng như vạn vật mọc mầm từ trong đất trồi lên rồi lạ: tiếp tục quá trình sinh trưởng biến hóa.

Quan hệ giữa các địa chi như thế nào?

Giữa mưòi thiên can còn tồn tại các quan hệ xung khắc và phôi hợp. Tương xung là: Giáp – Mậu xung nhau, Ất – Tỵ xung nhau, Bính – Canh xung nhau, Đinh – Tân xung nhau, Mậu – Nhâm xung nhau, Tỵ – Quý xung nhau, Canh – Giáp xung nhau, Tân – Ất xung nhau, Nhâm – Bính xung nhau, Quý – Đinh xung nhau.

Phối hợp là: Giáp – Tỵ phối hợp thổ, Ất – Canh phôi hợp kim, Bính – Tân phối hợp thủy, Đinh – Nhâm phối hợp mộc, Nhâm – Quý phối hợp hỏa.

“Tam yếu” trong Phong thuỷ học là gì?

Tam yếu là ba nơi quan trọng trong nhà ở gồm: cửa lớn, buồng chủ nhà, bếp.

Cửa lớn là chỉ nơi ra vào; phòng chủ nhà là chỉ nơi cao lớn nhất; bếp là chỉ hướng phòng bếp. Vị trí quẻ bát quái của 3 nơi này cần phải tương sinh mà tránh tương khắc. Cửa lớn và phòng ở chủ nhà nếu tương sinh sẽ tốt lành và ngược lại; Nhà bếp và cửa lớn cũng như thế. Nhưng nhà bếp không hoàn toàn quyết định như cửa lớn và phòng chủ nhà. cần chọn phương vị cửa lớn sinh phương vị phòng chủ, phương vị phòng chủ nhà sinh phương vị phòng bếp, phương vị phòng bếp lại sinh phương vị cửa lớn. Cách xác định là: với nhà một tầng đặt la bàn ở giếng trời xem phương hướng 24 sơn của 3 vị trí trên. Nếu nhà nhiều tầng đặt la bàn ở tầng thứ 2 sau cửa lớn để xem hướng cửa bếp xác định bếp rồi tính tương sinh tương khắc của 3 vị trí tam yếu.

Ngoài ra phương vị của tam yếu còn phải so sánh với quẻ cung mệnh của người ở để xem tương sinh tương khắc.

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh