Sơ đồ Tiên thiên bát quái

Chính giữa là trung tâm giải đất sô’ sinh là 5 sô’ thành là 10 gọi là: ‘Thổ sinh ở Thiên ngũ (5), Địa thành ở 10”.

Sơ đồ Tiên thiên bát quái

Phối hợp giữa Tiên thiên bát quái và Hà Đồ. Thời cổ xưa lưu truyền lại sơ đồ Tiên thiên bát quái của Phục Hy, đó là thuộc phạm vi của Dịch. Sơ đồ Thái cực là sự di động và biến đổi của hai phương diện âm dương mà tạo thành các hình tượng khác nhau.

Khôn, Chấn, Ly, Đoài tại bên trái, Khôn là Mẹ, Ly phối hợp với 2 mà có Nữ; Đoài phối hợp với ß mà có Nữ. Cả 3 quẻ đều là Âm. Chỉ có Chấn phôi hợp với 1 mà có Nam là Dương. Vì vậy, sơ đồ thái cực bên trái dùng mầu đen để biểu thị thuộc âm, điểm trắng trong màu đen biêu thị trong Am có Dương.

Quẻ Càn, Tôn, Khảm, Cấn ở bên phải: Càn là Bố, Khảm phối hợp với 2 được Nam, Cấn phổi hợp với 3 được Nam, 3 quẻ đều là Dương, chỉ có Tôn phôi hợp với 1 được Nữ là âm. Vì vậy bên trái có hình thái cực dùng màu đen chỉ dương, trong màu đen có điểm trắng biếu thị trong âm có dương

Tiên thiên bát quái nói theo sự đôl xứng tức là đem đại biểu của 8 quẻ loại vật tượng bao gồm: trời, đất, gió, sấm, núi, sông, nước, lửa chia làm 4 nhóm đế thuyết minh quan hệ đối xứng âm dương của chúng. Sách “Chu Dịch” (Thuyết quái truyện) chia Càn Khôn làm đôi đỉnh gọi là định vị thiên địa; Chấn Tốn đôl đỉnh gọi là sấm gió theo nhau, Cấn Đoài đối đỉnh gọi là núi sông thông khí, Khảm Ly đôi đỉnh gọi là thuỷ hoả không chiếu xạ. Đó là những đôi đỉnh giữa các sự vật không đồng nhau. Theo nội dung sơ đồ trên có thể chia làm ba chu kì:

Chu kì thứ nhất: Từ quẻ khôn đi sang trái biểu thị đông chí nhất dương mới sinh, khởi từ phương bắc. Từ quẻ càn sang phải biếu thị hạ chí nhất âm mới sinh, khởi từ phương nam Chu kì này chi vòng trong cùng của sơ đồ Tiên thiên bát qiái ,tức là do hào đầu của quẻ tạo thành. Vòng một nóng một lạnh này là biểu thị chu kì vận động của mặt trời trong một năm.

Chu kì thứ hai: Do hào giữa của quẻ tạo nên, nửa vòng hào dương biểu thị ban ngày mặt trời mọc lên từ phía Đông qua nam đến tây, nửa hào âm biểu thị ban đêm sau khi mặt trời lặn; đó là tượng chu kỳ vận hành một ngày của mặt trời .

Chu kì thứ ba: Do hào trên của quẻ tạo nên. Nửa vòng hào âm biểu thị mặt trăng vận hành trong tiết thượng tuần tức là tiết sóc. Nửa vòng hào dương biểu thị mặt trăng vận hành trong tiết hạ tuần tức là tiết huyền.Từ đó có thể thấy sự vận hành thống nhất của chu kỳ ngày giờ năm tháng.

Sơ đồ “Hậu thiên bát quái” như thế nào?

Sơ đồ Hậu thiên bát quái của Văn Vương nói về sự lưu hành, tức chu kỳ tuần hoàn như nước chảy dùng để biểu thị sự lần lượt tương quan sinh ra của ngũ hành. Sơ đồ hậu thiên bát quái là quy luật kế tiếp của bốn mùa, sinh trưởng, thu tàng, đắc xuất của vạn vật.

Thời kỳ hình thành Thuật phong thuỷ được chia thành hai phái như thế nào?Từ Chu Dịch (Thuyết quái truyện) có thể thấy vạn vật trải qua mỗi chu kì 360 ngày: mùa Xuân sinh ra, mùa hè trưởng thành, mùa thu thu lại’ mùa đông cất chứa ; bát quái lấy 45 ngày làm chu kỳ, trong đó điểm chuyển giao chính là tứ chính trong tám tiết trong năm. Trong hậu thiên bát quái mỗi quái có 3 hào nhân vối tám tức là 24 tiết khí trong một năm, từ đó thấy được thực chất của bát qiái.

Phong thuỷ hình thành thời Tần – Hán. Trong thòi kỳ này một số lớn lâu đài cung điện được xây dựng chính là tiền đề vật chất cho ngành Phong thủy ra đời.

Cũng trong thời kì này do ngành Thiên văn học cộng thêm nội dung của ngành Sám vĩ nên Phong thuỷ phân chia thành hai phái. Lấy “đồ trạch” đại biểu cho phái Phong thuỷ học vì trong nội dung lý luận nặng về mê tín nên nghiêng về phái mê tín. Đồ trạch trong thời kì sau thời Tần – Hán cùng vói sự thịnh hành của “đồ sám” và “đồ vĩ” trong phong thuỷ dẫn đến thuật xem nhà ở thịnh hành. Gọi là Đồ tức là Hà Đồ, sám tức là lòi dự đoán, vĩ cũng như sám là lời dự đoán để giải các ẩn ngữ. Do vì trong thuật Sám vĩ có sơ đồ có sách nên gọi là Đồ sám, Đồ vĩ hoặc gọi chung là Đồ thư.

Phái phong thuỷ lấy “hình pháp”, “kham dư” làm đại biểu vì chú trọng nhiều hơn đến hình thê núi sông và sử dụng rộng rãi la bàn khiến Phong thuỷ học ngày càng khoa học và thực dụng nên phát triển mạnh hơn.

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh