Sách “Táng Thư” định nghĩa thế nào về phong thuỷ?

1. SƠ LƯỢC PHONG THUỶ CƠ BẢN

Học thuyết Phong thuỷ là một loạt các chủ trương và học thuyết lâu đòi của Trung Quốc trình bày và hưóng dẫn ngưòi ta chọn lựa và xử lí về vị trí, phương hưóng, bố cục xây dựng, chọn ngày cho nhà ỏ và mồ mả, là một phương pháp lựa chọn môi trưòng sống. Cuôn sách này trình bày lý luận cơ bản về phong thuỷ chú trọng đến mốì quan hệ giữa con ngưòi và môi trưòng, sự nhất trí về quan niệm truyền thống tròi ịngưòi hợp nhất, nhân mạnh sự hài hoà giữa con ngưòi và môi trưồng sống.

2. Từ “Phong thuỷ” xuất hiện sớm nhất ở tác phẩm nào?

“Chôn táng là để đón lấy sinh khí. Khí này gặp gió (phong) thì tan đi, gặp nước (thuỷ) thì dừng lại. Người xưa duy tri để khí này tụ lại mà không tán mất, dịch chuyển mà có độ dừng. Do đó gọi là phong thuỷ”. Đoạn văn này trích từ sách “Táng thư ”của Quách Phác đời Tống, đây là lần đầu tiên từ “phong thuỷ ”xuất hiện trong các tài liệu lịch sử của Trung Quốc. Quách Phác đã thuyết minh một cách đơn giản và rõ ràng căn bản lý luận về phong thuỷ; lấy âm dương làm căn bản, lấy “sinh khí luận” làm trung tâm, lấy tàng phong đắc thuỷ làm đỉều kiện, lấy việc tìm ra môi trưòng lý tưỏng để chôn táng đem phúc ấm lưu truyền lại cho con cháu về sau làm mục đích cuôì cùng.

Đe đánh giá ranh giới tốt xấu trong phong thuỷ, Quách Phác có quan điểm là: “thứ nhất tàng phong, đến nhì đắc thuỷ”. Công việc chủ yếu của các nhà phong thuỷ đòi sau là tìm nơi đất tốt tàng phong đắc thuỷ có đầy đủ sinh khí để an táng hoặc làm nhà cửa mang lại sự phồn vinh cho con ngưòi. Phong thuỷ mà “Táng thư” tạo dựng nên là một hệ tư tưỏng rõ ràng và chính xác, trở thành cột mốc trên con đưòng phát triển lý luận phong thuỷ.

3. Sách “Táng Thư” định nghĩa thế nào về phong thuỷ?

Sách “Táng thư” viết: “Táng là cất giữ, đón lấy sinh khí. Cái khí âm dương ây thở ra thì là gió, bay lên thì là mây, đọng lại thì là mưa, lưu hành trong đất gọi là sinh khí”; “Cây nỏ hoa mùa Xuân, hạt nảy mầm trong nhà, khí lưu hành trong đất. Sự lưu hành đó tuỳ thế đất. Khi tụ lại cũng nhân thế đất mà dừng lại. Người xưa duy trì để khí này tụ lại mà không tán mất, dịch chuyển mà có độ dừng. Do đó gọi là phong thuỷ.” Đây là định nghĩa lần đầu tiên về phong thuỷ. Định nghĩa phong thuỷ trong sách này nhấn mạnh sự đỉ, dừng của khí; tụ hay đi là sự biểu đạt một cách sinh động và thống nhất sự mâu thuẫn giữa động và tĩnh; và cũng là sự quân bình động tĩnh của khí, khi có cơ hội kết hợp lại gọi là “sinh khí” mới đem lại Ịợi ích cho con người.

 Không có gió thì khí tụ. cổ nhân khỉ khào sát
                                          phong thuy đàu tiên xem thế núi, hướng đất,
                                              sau đó mới xây dựng nhà cửa lâng mộ
                                             đạt đến trình độ thiên, địa, nhân hợp nhất.

4. Từ xưa đến nay người ta định nghĩa thê’ nào về từ “Phong thuỷ”?

Nguồn gốc từ “phong thuỷ” nhìn chung theo thuyết của Quách Phác qua bộ sách “Táng thư”. Bộ sách này đã đưa ra tiêu chuẩn chọn phong thuỷ một cách khái quát: “đến thì tích lại, tụ lên trên, âm dương hoà, đất dày, nưóc sâu, cây cỏ tươi tốt”.

Đòi Kim, ông Ngột Khâm Thiểm trong sách “Thanh ô tiên sinh táng thư”có viết: “Khí trong sinh ra, khí ngoài hình thành, trong ngoài gặp nhau, phong thuỷ tự thành”. “Khí trong sinh ra là nói huyệt ấm mà sinh ra muôn vật; khí ngoài hình thành là nói núi sông ngưng kết lại nên hình tượng, trong ngoài hoà hợp nhau mà‘thành”.

Đòi Minh trong sách “Phong thuỷ biện”của Kiều Hạng viết: “Gọi phong tức là chỉ sự tàng chứa của thế núi, sự dày chắc của đất đai, không va chạm với gió ỏ bốn hướng cũng chẳng phải là gió đất; gọi thuỷ tức là: lấy thế đất cao ráo, không cho nước tiếp xúc gần mà thôi, nếu thế nước quanh co khuất khúc lại là nghĩa thứ hai .”

Đồi Minh trong sách “Địa lý nên biết” của Từ Thiện Kế có viết: “Nhà địa lý lấy từ phong thuỷ để gọi tên theo Quách Phác nói táng là để đón sinh khí, nhưng sinh khí lấy gì để xem xét: khí đến có nước dẫn, khí dừng có nưốc để ngăn; khí tụ không bị gió thổi đi, vì vậy mới nói nhất là có nưốc nhì là giữ gió.” Lại nói “nưốc là mẹ của

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh