Phương pháp Bát trạch du niên” là gi?

1. Quan hệ giữa các địa chỉ như thế nào?

Giữa tnời  thiên can còn tồn tại các quan hệ xung khắc và phối hợp. Tương xung là: Giáp I Mậu xung nhau, At – Tỵ xung nhau, Bính – Canh xung nhau, Đinh j Tân xung nhau, Mậu – Nhâm xung nhau, Tỵ – Quý xung nhau, Canh – Giáp xung nhau, Tân – At xung nhau, Nhâm – Bính xung nhau, Quý 1 Đinh xung nhau.

Phối hợp là: Giáp – Tỵ phối hợp thổ, Ất – Canh phối hợp kim, Bính – Tân phôi hợp thủy, Đinh – Nhâm phối hợp mộc, Nhâm – Quý phối hợp hỏa.

Ngoài ra phương vị của tam yếu cồn phải so sánh với quẻ cung mệnh của người ỏ để xem tương sinh tương khắc.Cửa lốn là chỉ nơi ra vào; phòng chủ nhà là chỉ nơi cao lốn nhất; bếp là chỉ hướng phòng bếp. Vị trí quẻ bát quái của 3 nơi này cần phải tương sinh mà tránh tương khắc. Cửa lớn và phòng ỗ chủ nhà nếu tương sinh sẽ tốt lành và ngược lại; Nhà bếp và cửa lốn cũng như thế. Nhưng nhà bếp không hoàn toàn quyết định như cửa lớn và phòng chủ nhà. cần chọn phương vị cửa lổn sinh phương vị phòng chủ, phương vị phòng chủ nhà sinh phương vị phòng bếp, phương vị phòng bếp lại sinh phương vị cửa lốn. Cách *ác định là: vối nhà một tầng đặt la bàn ỏ giếng tròi xem phương hưống 24 sơn của 3 vị trí trên. Nếu nhà nhiều tầng đặt la bàn d tầng thứ 2 sau cửa lớn để xem hướng cửa bếp xác định bếp rồi tính tương sinh tương khắc của 3 vị trí tam ýếu.
Tam yếu là ba nơi quan trọng trong nhà ỏ gồm: cửa lớn, buồng chủ nhà, bếp.

2. “Dại du niên” là gi? dùng nãm đợi du để phán đoán tám hướng lành dữ trong nhà ở như thế nào ?

Đại du niên là lấy quẻ bát quái của năm sinh và quẻ phương hướng của xung quanh để phán đoán phương hướng nhà ỏ lành hay dữ.

Các nhà phong thủy cho rằng người mệnh chấn, ly, tốn, khảm chỉ có thể ỏ nhà có hướng chấn, ly, tôn, khảm. Ngưòi có mệnh càn, đoài, cán, khôn chỉ có thể ỏ hưống càn, đoài, cán, khôn. Đó là lấy hưống năm sau đó phối hợp vối sự biến hóa của quẻ 8 hưống và ngũ hành để phán đoán. Du tức là biến hóa, niên tức là năm sinh nên gọi là đại du niên.

Góc phương vị của cưủ cung bát trạch đều có sự lành dữ khác nhau đểu dựa vào quẻ tượng và ngũ hành sinh khắc để quyết định. Ngoài ra sự lành dữ của mỗi hướng có liên quan đến các sao như:

Sinh khí cát phương lấy Mộc tinh tham lang làm thượng cát.

Diên niên cát phương lấy Kim tinh vũ khúc làm thượng cát.

Thiên y cát phương lấy Thổ tinh cự môn là trung cát.

Phục vị cát phương lấy Mộc tinh phụ bật làm tiểu cát.

Tuyệt mệnh hung phương lấy Kim tinh phá quân làm đại hung.

Ngũ quỷ hung phương lấy Hỏa tinh liêm trinh là đại hung.

Họa hại hung phương lấy Thổ tinh lộc tồn là trung hung.

Lục sát hung phương là Thủy tinh văn khúc làm tiểu hung.

Sau khi đã định phương hướng cát – hung rồi dựa vào đó để xây dựng nhà ỏ, cửa phòng cát phương nên xây cao to, cửa phòng hung phương nên xây thấp nhỏ.

3. Phương pháp Bát trạch du niên” là gi?

I Phương pháp Bát trạch du niên chủ yếu là hệ thông thao tác của phái phong thủy lý khí để xem nhà ỏ, thịnh hành vào đòi Thanh.

Ngày nay ở Hồng Kông và Xingapo các sách phong thủy đều ứng dụng các phương pháp này nhiều. Phương pháp này trên thực tế là sử dụng cửu cung bát quái của Văn Vương để sắp xếp thành quẻ nhà ỏ, gọi là trạch quẻ. Sau đó căn cứ mệnh cung của chủ nhà và trạch cung của nhà ỏ phối hợp lại để suy luận sự cát hung theo 8 phương hướng, đồng thòi làm cân cứ để xốc định hưống nhà hướng càa cho đến vị trí của bếp, giưòng, toỉet.

So đổ phân bố Đông tây tứ mệnh

Nam
Đông Tốn 4 Ly 9 Khôn 2 Tây
Chối 3 Đoài 7
Cấn 8 Khảm 1 Càn 6
Bắc

 

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh