NHỮNG KIỂU HOA VĂN CẤM KỴ TRÊN TRẦN NHÀ

1. NHỮNG KIỂU HOA VĂN CẤM KỴ TRÊN TRẦN NHÀ

Chọn hình dọng hoa vAn trẽn tran nhà không đúng cũng sẽ gãy ảnh hường khổng tốt. Trưđc mát. trong thiết ké hoa vản trang trí trần nhí» xuất hiện hiện tượng thiết kẽ’ bừa bải nhàm tìm cái dẹp dơn thuẨn, yêu cÀu câm giác nổi phửc tạp. làm mất Bự quản binh vé khi. như vuông, dài, vát. nhọn. góc. tổ hợp tùy ý rà’t phítc tạp. Tất cà dóu không phù hợp vài phong thủy. Dưỏi dây là một số ví dụ:

– Hoa vản triin nhỉ» hình chừ nhẠt có góc. cụnh lảm thương tốn khí. hao tài.

Ho<a vản trần nhà hình qưóc kỳ thương khí. tán tài. họ» người. Hoa v*n trán nhà hình dồi nhọn 3 lòp ch»’i tán. tai nạn xe cộ.Trtín nhỉ» cỏ hon vốn hình chữ nhật hni tóp. chú Kè tni họa. tổn tài.

Hoa vản trán nhà hĩnh chữ nhật có góc nhọn chữ tai nạn xc cộ. tai nạn đổ máu là dien» báo.

Hoa vồn tràn nhà hình chữ nhựt 2 tổng chủ thương khi. phá tài

Hon vàn trốn nhố hình vuông, lòm chũ thương khí. l>ýnh tột Hoa vủn tn\n nhi» kicu hình mào gà lồ bọc khí chủ tán tài Hoa vân trán nhà kiểu hình vuông hoủc chủ nhặt bén trong có hình nồi tròn chù chiếu góc, tán khí. tán tài.

Hoa v*n tràn nhí» hỉnh chừ nhật giữa có hoa mai chù tán khi tán tài

Trần nhà oó hon vản hình cho nhặt, đáu vát nhọn chi» chiêu góc. tán khí. bất hòa. bộnh tột.

Hoa vốn trần nhà kiêu 2 góc chủ tán khi. bất hòa. bệnh tật. Hoa ván tran nhà kiêu hĩnh chữ nhật có góc chiẻu ehũ tai họa đo máu. tán khi. tán tài.

Hoa vàn trần nhã cho nhật phang bôn trong có khung chủ tán tài. dè phát sinh tổn hợi. bệnh tật.

Trẽn dãy lã các loại làm đẹp hoa ván trán nhà dơn thuẫn nhưng không phù hợp nguyên lý cân bủng vã trung hòa. tức là củng không phù hợp phong thủy. Tác giá chi dơn cử 15 kiêu thường thảy đe bọn dọc tham khao hy vọng mọ» người tránh mảc các lỗ» trên. Dóng thời kêu gọi các nhà kién trúc sư và th»èt kê nội thất can hiếu biòt lộng vé kiến thức vé phong thủy, dè

2. TRẦN NHÀ KHÔNG NÊN QUÁ CAO QUÁ THẤP

TrÃn nhà quá cao hay quá tháp dóu ảnh huóng nghiêm trọng dõn tin vạn:

Trán nha qua cao: Hiện nay có rA’t nhiều tòa nhà ván phòng thiết kê phòng quỉ cao. đo dó khi thiết ké trán nhà cùng quá cao từ dó xuất hiện hiệu ứng trần nhà vang, khtén sửc khòe không tốt, tinh thán kém. sĩ chộn, hại thân, hại tién.

Trán nha quá Ihap: ỈHtong nhiỏn trán nhì» cùng không the quá tháp. Vi như vậy có csim giác dè ép dé gãy bệnh hỏ hap, con ngitài trờ nõn chẠm chọp, không dám vùng dẠy. bị vẠn hạn càn trỏ.

Do dó. trong khi thiết ké trân nhò không nén dỏ dộ cao quá 3,6mNón nhà trong ván phòng nhất dinh phải báng phảng. N’hk-U kiêu thiết kế có the do muoh doi mõi dã cho nền thấp di một bậc. hoộc làm mộ« bộ phẠn nào dó cno nối lén. dề tộo íự khác biỳt thực ra
dó Uk kiểu thiết kè’ khống ư>L Theo phong thủy bọc. khi nén nhà không phảng là tiến dố cóng ty ghập ghềnh, khúc khuỳu ành hường tỏi tin vận cũn cõng ty. Ngoỉki việc ¡inh hưởng nghiêm trọng như vậy, khi ỏ trong nhà nín không phàng, sự đi la« |>hài di ý và thời gian kéo dAi cùng ảnh hường, gãy suy giàm thán kinh.

Cách xủ lý tốt nhát là lấy thảng bàng nén nhá. làm lai nén bủng phàng. Nếu trưóc mắt khóng lùm dược thì có thỏ dùng 36 dồng tiền cổ chôn ò bẽn nền thấp, hoặc nhiều chỏ cao thàp thì chin déu 36 dóng ti¿n cố chôn vào nhùng chó thấp do hón giài.

(ỉ ương trong phong thúy học có tinh thu. phóng. Dùng dứng chỗ tảng phúc khi. vận hội, ngược lại thi cỏ hại.

Ở v&n phòng ngày thường gương đồ soi mặt mùi. hình dáng. Nén trong vàn phòng nào cùng có gương. Nhưng cùng có người dùng gương «lố trang trí vản phông, dùng gương lÀm vách, làm tnin nhà. mục dtch 1A độ mỏ rộng tầm nhía tủng cường ãnh sáng. Thực ra nliừng cách dùng ké trên cũng không sao chỉ cán bạn hiểu rõ một vài điểm sau: Vì chúng ta cổ thẻ nhìn thảy vị bình dáng của chúng ta. Nếu «lỡ quá nlưốu gương sỡ khicn ta cóthuộc Kim. khóng tròn thi tính thuộc Kim rất yếu. Mọi người nên theo Ngũ hành đế lựa chọn.
Đành rủng dổng hổ quan trọng nhu vộy. nhưng thỏ’ nào mỏi là dồng hổ phong thủy tiêu chuun. Đổng hồ phong thúy nõn là loại bủng đóng thật lảm ra mởi Ih Kim thật. Hĩnh tròn lả dại biẻu Kim. dóng hó làm bang đóng thật chính là đóng hó phong thủy chán chinh. Nếu ngưòi trong vần phòng cò bàn mệnh ky Kim. vậy có nén treo đống hổ? Đóng hó ai cùng cán. có thế deo nhưng không nên deo dóng hó vàng, dóng hó dóng càng không, nôn deo dong hồ tròn. có thổ deo dóng hó vuông.

Một dồng hồ vàng dương nhiên tinh Kim rất mạnh nhưng phai có ám thanh vang mới tòt. Đời trưốc người ta thường dùng dóng hó có tiêng vang và điếu hòn được.

Một lọai dóng hố khác có Kim tinh rảì mạnh lả loại đổng hó lỏn. Người có mệnh thiêu Kim muôn doi vẠn hạn nén chọn mun một cái có chuông háo giờ. có thế chuyến vỏn ngay. Đóng hố lớn của Anh có tinh Kim dặc bi<*t VI người Anh ờ dủ’t Kim. Nguôi khuyết Kim nén chọn mun «lóng hó Thụy nỹ hoặc Anh de dứng vị tri trẽn bàn làm việc cố the táng tinh Kim trong ngủ hành, luýu quả rất rõ ràng. Mọi người ỏ Trung quốc cùng có thế mun được loại đổng hồ này dược làm nhái.

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh