NHỮNG KIÊNG KỴ KHI ĐẶT BỂ CÁ CẢNH

1. NHỮNG KIÊNG KỴ KHI ĐẶT BỂ CÁ CẢNH

CỔ nhân cho ling: “Khi nhỡ gió mà phát tán. gặp nước ngán thi dừng”. BỜI vi nước dù de ngủn chăn khi suy. tụ khí vượng. Những kiêng kỵ vé bê cá tức là nhửng kiêng kỵ vế nước, hai diếu dó phan lớn giỏng nhau nhưng củng có vấn dế khác nhau nho nhỏ.

Bể cá không nén lo quá: Bè cá to chứa quá nh)éu nước, vể phong thủy mà nói: Thủy rất quan trọng nhưng quá sáu quá nhiều thì lại không nén. Nếu bể cá cao hơn ngang mát người thường khi dứng là quá cao. Do vậy bẽ cá trong văn phòng công ty không nên quá cao. to nhất là vdi vản phòng vỏn nhô và hẹp.Ngoài việc phôi đẻ bẻ cá ờ điểm suy ra, nhừng người tính theo tử vi mà thiếu thủy khi đật be cá ỏ vãn phòng sẻ có sự trự giúp đắc lực. Nhưng những người kỵ thủy mà nuôi cá trong vãn phòng thi thực lìi không hợp. Nếu ta không tự biẻt mệnh minh nuôi cá có thích hợp không thì phương pháp đơn giàn nhất lã lấy những kinh nghiệm đã qua dê kiểm nghiệm. Nếu trước nay trong nhà nuôi cá mà vận nhà hưng vượng thì nuói cá ỡ vãn phòng sẽ không sai. Ngược lại nếu trước nay trong nhà nuôi cá mà không yên ốn thi nên dừng ngay nuôi ờ vản phòng. Thậm chí theo lý luận phong thủy thi những vật thuộc thủy cùng không nèn đê trong vản phòng nữa. Bày tủ cá có một số điếm chú V sau dây:

Bế cá khổng nén cao quá: Mặt nước bế tốt nhát không nên cao hơn vị tri tim của một người trung bình. Vì dê bể cao quá nhất là khi cao hơn đinh dầu, dù là người dứng hay ngồi đều lã tho tiêu diệt. Điều này ửng với câu: “I-ãm đau thủy** (nước ướt đáu) mà dãn gian thường nói. Vó hình chung nó sè gây áp lực và thương vong cho con người.

Bẽ cũ khung nén tháp quũ: Bẽ cá không nên thấp hơn dầu gỏì của người bình thường. Nếu không nó phạm vào thế “chán dạp nước**, nưỏc không thè lưu thõng, xung vào tài vặn. Tất nhiên ta củng phài chú ý tới cành quan xung quanh. Nhưng cao quá thì không vững chãi, tạo càm giác mát an toàn.

Khung dimg bc hmh lam giác: Ncu là bể có hình bất quy tảc hoặc tam giác thì không dược dùng. Tốt nhất dùng bể hĩnh chữ nhật hoặc hình tròn.

Khang nên nuoi cá Vcu <*. Những loại cá này rát khó nuôi. Cá chết thường xuyên củng không may màn.

Kiêng thự bc ai doi diện rới bcp dan: Xêu hiện tượng nãy xảy ra. bép dun và bc cá sẽ tạo thành một tuyên dưỡng thủng gảy bất lợi cho sửc khỏe. Nguyên nhản là do ngủ hành của núi dê dựa. Như vậy sè ánh hường tỏi sự ổn định của tài vận. Nếu dặt bê cá bên cạnh ghế sa lông thi phong thủy và tài vặn không xung khắc nhau. Bê cá thuộc Thủy, bếp đun thuộc Hỏa. Thủy và Hòa tương xung.Khung thu bể cú sau lung ghế sa long: Nuôi cá tại văn phòng làm việc chú ý không nên phá vò phong thủy của vãn phòng. Xét thoo phong thủy, nước không the dựa vào núi. Vì tinh chất của thủy là vò thường, bát nó dựa vào núi thi khô mã ổn định được. Đật be cá đầng sau ghẻ sa lòng UỊO càm giác không có trờ ngại nào.

Khong dứt bể cá dưới chan ihán Tài. Phong thủy học dã ghi: Tài hưỏng về vị trí Tài vị. phải đặt than Tài ờ chỏ vượng, dặt bế cá ờ chỏ suy. Vì vậy hai thíí đó không được dật cùng nhau. Nêu làm thê là phạm phải “Chính thản hạ thủy” (dim thán tài xuống

Cá chet cán ho sung ngay. Chết con nào bô sung ngay con đó. nếu không sẽ bị tán tài. Nhưng nêu toàn bộ cá trong bẻ chết hết thi không nên nuôi cá nữa. Bời vi hiện tượng dó chứng tỏ văn phòng không thích hợp dê nuôi cá.Không dại he cá tậ nơi tói lam. ấm ui*: Bẽ cá không nên đột ỏ nơi quá tốì hoặc ấm ướt. Bời vì. bàn thân bc cá là Thủy, nó thoát ra hơi nưỏc. Điều này khiến cho ván phòng càng lạnh lôo. Tốt nhất đật nó tại nơi ấm áp. sáng sủa.

Duy In chai luợng nước trong be sạch sê. Để giữ được chát lượng nước luôn luôn sạch sẽ. cách tốt nhâ’t là mua máy lọc không khi dành cho bé cá. Đổng thòi thường xuyên thay nước. Không khi trong phòng không the đê ó nhiễm. Hướng nước chảy và hướng nhửng vật phong thủy trong bê cá phải hướng vào trong phòng dẻ tránh tài vận bay ra ngoài.

Tóm lại. ngoài việc tạo cành quan nơi làm việc ra. bế cá còn có tác dụng tiếp khí hóa sát. cá và míởc cộng sinh làm cho văn phòng dồi dào cơ hội smh tài khí. tạo tài lộc cho văn phòng.

Hĩnh dáng của bê’ có quan hộ vổi Ngủ hành như sau:

Bo cá hĩnh tròn thuộc Kim có thố sinh vượng Thủy, là tượng trưng tốt lành.

Bo cá hình chữ nhột thuộc Mộc. tuy làm tiêt (Thấm) thủy khí nhưng có quan hộ tương sinh, cũng dùng dược.

Bổ cá hình vuỏng thuộc Thổ. Thố có tho khỏe Thủy, xuất hiện lực lượng tương khác, vì vộy khi chọn bố CÁ không nên chọn hình vuông thuộc Thỏ.

Bô cá hình lục giác, lủ*y sỏ* 6 lá m số cùa Thủy, thuộc Thủy có thổ lợi dụng.

Bò cồ hình tam giác hoộc bát giác hoặc nhióu góc cọnh đểu thuộc Hòn, Thủy Hòa dối dịch nhau, nôn khỏng nõn dột ờ vị trí tAi trong bỏ*cục.

Theo Hự phún tích Ngủ hành như trôn, tốt lành nhất là bỏ cá hình chư nhựt, hình tròn vít hình lục giác, cỏ tác dụng lợi ích cho vị trí thán tài trong bõ*cục phong thủy. Hy vọng chung tn vể sau nếu có chọn bố cá Hd chú ý hơn.

Can cứ 1 •áo Hà dó de xác dinh (hà đồ là sơ dồ phong thúy truyền thõng) sốcá nuôi có người chù trương dùng số lé vi sô’ lẻ là sỏ” dương. Cúng có người chù trương quyết định theo mệnh cùa người phụ trách. Ví dụ:

Người mỹnh Khăm sỏ’cố nuôi lủ 1 hoặc 6 hoộc 7 con.

Người mệnh Iwõ nuôi 2 hoặc 7 hoộc 9 con.

Người mệnh Chấn sô’ CÁ nuôi là 3 hoộc 8 hoộc 11 con.

Người mệnh Càn và Đoài sốcá nuôi là 4. 9 hoặc 13 con.

Người mýnh Khôn và Can sô’cố nuôi là 5.10 hoặc 16 con.

Đáy lỉt tinh theo con sô’ Ngũ hành HÀ Đó dỏ quý vị tham khảo vé quò mệnh có thế xom cốc sách tương qunn. mờ ra lit thấy, chì có diếu là theo kinh nghiộm của tác già thi chi cừn có nưỏc hoạt dộng, lưu dộng lh dược.

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh