Ngũ hành của mười hai địa chi trong phong thủy

1. Lý giải xung, hựp, hội của địa chỉ như thế nào?

Cùng với mười thiên can, cổ nhân lại sáng tạo ra mười hai địa chi, phối hợp với thiên can, biểu thị tháng và giờ, nghĩa là mười hai địa chi đại diện cho mười hai tháng hoặc mười hai giờ.

Mười hai địa chi là: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi

Các địa chi có môi quan hệ xung, hợp, hội. Cụ thể có Tý Ngọ tương xung, Sửu Mùi tương xung, Dần Thân tương xung, Mão Dậu tương xung, Thìn Tuất tương xung, Tỵ Hợi tương xung. Tý Sửu hợp hoá thành Thổ, Dần Hợi hợp hoá thành Mộc, Mão Tuất hợp hoá thành Hoả, Thìn Dậu hợp hoá thành Kim, Tỵ Thân hợp hoá thành Thuỷ, Ngọ Mùi hợp hoá thành Hoả.

Ngoài ra, địa chi còn có cục tam hợp và cục tam hội. Cục tam hợp là Dần Ngọ Tuất hợp hoá thành Hoả, Thân Tý Thìn hợp hoá thành Thuỷ, Hợi Mão Mùi hợp hoá thành Mộc, Tỵ Dậu Sửu hợp hoá thành Kim. Cục tam hội là Hợi Tý Sửu hội thành cục Thuỷ phương bắc, Dần Mão Thìn hội hoá thành cục Mộc phương đông, Tỵ Ngọ Mùi hội thành cục Hoả phương nam, Thân Dậu Tuất hội thành cục Kim phương tây.

Cục tam hợp và cục tam hội này có tác dụng tương tự hợp hoá, nhung cục tam hợp vì được tạo bởi ba địa chi hợp hoá, nên sự tăng cường một thuộc tính sẽ gấp đôi sự hoá hợp thông thường; còn cục tam họi thi đỉều kiện càng hà khắc hơn, rất khó gặp, cho nên Sức mạnh tâng cường sẽ lớn hơn.

2.  Ngũ hành của mười hai địa chi là gì

Dùng để mô tả mười hai con giáp, mười hai địa chi cũng có thể được phân chia theo thuộc tính ngũ hành, quan hệ cụ thể giữa ngQ hành và mười hai địa chi như sau: Dần Mão Thìn thuộc Mộc, đại diện cho phương đồng; Tỵ Ngọ Mùi thuộc Hoả, đại diện cho phương nam; Thân Dậu Tuất thuộc Kim, đại diện cho phương tây; Hợi Tý I Sửu thuộc Thuỷ, đại diện cho phương bắc.

Trong đó Dần là Mộc dương, Mão là Mộc âm; Thìn Tuất là Thổ 1 dương Sửu Mùi là Thổ âm; Ngọ ỉà Hoả đương, Tỵ là Hoả âm; Thân là Kim dương, Dậu là Kim âm; Tý là Thuỷ dương, Hợi là Thuỷ âm.

3. MƯỜI HAI ĐỊA CHI VÀ NGŨ HÀNH PHƯƠNG VỊ

Dần Mão Thìn thuộc Mộc, đại diện cho phương đông; Tỵ Ngọ MÙI thuộc Hoả, đại diện cho I phương nam; Thân Dậu Tuất thuộc Kim, đại diện cho phương tây; Hợi Tý Sửu thuộc Thuỷ, đại diện cho phương bắc.

  1. Quan hệ tương sinh tương khắc giữa mười hai địa chi như thế nào?

Căn cứ quan hệ sinh khắc của ngũ hành và phân chia sáu sáu dương của mười hai địa chi, quan hệ sinh khắc của mười hai đia chi như sau:

  1. Tương khắc

Dần Mão (Mộc) khắc Thìn Tuất Sửu Mùi (Thổ); Thìn Tuất Sửu Mùi (Thể) khắc Hợi Tý (Thuỷ); Hợi Tý (Thuỷ) khắc Tỵ Ngọ (Hoả); Tỵ Ngọ (Hoả) khắc Thân Dậu (Kim); Thân Dậu (Kim) khắc Dần Mão (Mộc).

  1. Tương sinh

Dần Mão (Mộc) sinh Tỵ Ngọ (Hoả); Tỵ Ngọ (Hoả) sinh Thìn Tuất Sởu Mùi (Thổ); Thìn Tuất Sửu Mùi (Thổ) sinh Thân Dậu (Kim); Thân Dậu (Kim) sinh Hợi Tý (Thuỷ); Hợi Tý sinh Dần Mão (Mộc).

  1. Tương xung

Tý Ngọ tương xung, Sửu Mùi tương xung, Dần Thân tương xung, Mão Dậu tương xung, Thìn Tuất tương xung, Tỵ Hợi tương xung.

  1. Tương hợp

Tý Sửu hợp Thổ, là hợp khắc; Dần Hợi hợp Mộc, là hợp sinh; Mão Tuất hợp Hoả, là hợp khắc; Thìn Dậu hợp Kim, là hợp sinh; Tỵ Thân hợp Thuỷ, là hợp khắc, Ngọ Mùi hợp Thổ, là hợp sinh.

  1. Tương hại

Tý Mùi tương hại, Sửu Ngọ tương hại, Dần Tỵ tương hại, Mão Thìn tương hại, Thân Hợi tương hại, Dậu Tuất tương hại.

  1. Tam hợp

Dần Ngọ Tuất tam hợp thành cục Hoả, Hợi Mão Mùi tam hợp thành cục Mộc, Thân Tý Thìn tam hợp thành cục Thuỷ, Tỵ Dậu Sửu tam hợp thành cục Kim

Tam hình nghĩa là ba địa chi hình khắc nhau tạo thành quan hệ tam giác. Các sách mệnh đều chép: Dần Tỵ Thân tam hình; Sửu Mùi Tuất tam hình; Tý hình Mão, Mão hình Tý; Thìn Ngọ, Dậu, Hợi tự hình nhau. Nhưng ở đây Tý hình Mão, Mão hình Tý chỉ là quan hệ giữa Mão và Tý, sao có thể gọi là tam hình? Thìn

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh