Lý khí trong Phong thủy học

Trong đời Thanh sách “Phong thuỷ pháp” của Đinh Nội Phác có viết: “Thuật phong thuỷ đại để không ra ngoài hai nhà hình thế, phương vị; nói hình thế tức là nói hình thể; nói phương vị tức là nói về lý khí. Người thời Đường Tống đều có ý thức tông phái chia thành môn phái không thông nhau.” Từ đó ta thấy hình pháp và lý khí trong Phong thuỷ học bắt đầu phân chia ra từ thòi Đường – Tống

Thị trấn cổ Đông Phụ ở Giang Tây được xây dựng dựa vào thế sơn thuỷ, thể hiện quan niệm chú trọng hình thế phái Giang Tây

Tại sao Phong thuỷ Giang Tây được gọi là đại diên của phái hình thế?

Phái lấy hình thế làm tôn chỉ gọi là phái hình thế đại biểu của phái này là nhà phong thuỷ thời Đường, Dương Duẫn Tòng. Phái này còn được gọi là phái Giang Tây vì tông sư Dương Duẫn Tòng mang theo một sô lớn sách phong thuỷ sang Giang Tây dạy học truyền bá và phát triển phong thuỷ, cũng do vậy phái này là đại diện cho phong thuỷ hình thế. Phái này coi trọng xem hình thê núi non lấy long, huyệt, sa, thuỷ là bốn đề cương lớn, có tính thực dụng cao, lưu truyền rất rộng. Các nhân vật nổi tiếng của phái này ngoài Dương Duẫn Tòng còn có Liêu Ngung, Tăng Văn Dật, Sái Nguyên Định.

Tại sao Phong thuỷ Phúc Kiến được gọi là đại diện của phái lý khí?

Phái dùng hình thế làm chính được gọi là phái hình thế đại diện là Dương Duẫn Tòng. Phái này được gọi là phái Giang Tây là bởi Dương Duẫn Tòng đã mang một sô” lớn các tác phẩm phong thuỷ từ Trường An đến Giang Tây để truyền bá ở đó. Do vậy phong thuỷ Giang Tây được coi là đại diện cho phái hình thế.

Phái này coi trọng việc xem xét địa thê núi sông lấy long huyệt sa thuỷ làm bôn cương mục có tính thực dụng cao nên lưu truyền rất rộng. Phái này ngoài Dương Duẫn Tòng còn có các đệ tử rất nổi tiếng là Tăng Văn Dật, Liêu Ngung, Sái Nguyên Định…

Phái hình thê có tác phâm lí luận chủ yếu nào?

Phái lí khí phát triển từ “kham dư” thời Đường – Tông. Kham dư chủ yếu bói ngày giò tốt xấu nên hoạt động của phái phong thuỷ lí khí theo kiểu bói nhà của thòi cổ. Vê thời gian thì xa xưa hơn phái hình thế là cách bói toán của cổ nhân nên nặng màu thần bí. Nhân vật đại diện của phái này là Lại Văn Tuấn từng làm quan tại Phúc Kiến nhưng không chịu gò bó nên bỏ quan vê ngao du sơn thuỷ,viết sách lưu truyền phát triển rộng rãi. ơ vùng Phúc Kiến có nhiều người theo ông như ông Lãn Bô Y. Do đó phong thuỷ Phúc Kiên được gọi là đại diện của phái lí khí.

Cơ sở lí luận của phái này còn dựa vào tư tưởng “khí luận”nhiều hơn so với phái hình thế. Khí luận cho rằng: “Tất cả mọi vật đều do khí”, sông núi đất đai đều do khí, khí là ngôi nhà của vũ trụ. Do đó khí lựu hành tràn lấp vũ trụ, trời đất là một thể của vạn vật, như vậy giữa chúng có sự qua lại lưu thông với nhau đó là lí. Lí là sự tồn tại hiện thực nhưng lại vô hình. Sự kết hợp giữa lí và hình là tượng của khí. Lí nhân khí mà sinh ra. Các nhân vật nổi tiếng của phái này ngoài Lại Văn Tuấn còn có Lí Thuần Phong, cha con Viên Thiên Cang, Lã Tài, Chu Kiệt, Nghiêm Thiện Tư, Cù Huyện; Vương Cập , Mã Chiêu, Vương Hi Nguyên, hai cha con Miêu Huấn, Hàn Hiển…

Phái lí khí có tác phẩm lí luận chủ yếu nào?

Đầu tiên là “Cửu Thiên Huyền nữ Thanh Nang hải giác kinh” toàn bộ gồm bảy vạn chữ, bổn quyên, lấy âm dương “Chu Dịch” làm gốc; lấy ngũ hành, quẻ 24 hướng sơn làm nội dung cơ sở, thuyết minh rất tường tận. Tiếp đó là “Trạch Kinh” gồm hai quyển là tác phẩm kinh điển về lí khí, được ghi trong “Tứ Khố” toàn thư”.

Sách “Cửu Thiên Huyền nữ Thanh Nang hải giác kinh” lấy “Chu Dịch” làm chỉ đạo phát huy lí luận về các quẻ. Lời nói đầu có đoạn viết: “Phúc đức của Huyền nữ giáng xuống thần thông thiên địa, thấu suốt mọi nơi, chi ra Hà Lạc (Hà đồ Lạc thư), đạo hợp càn khôn, bắt đầu bằng canh giáp, sáng suốt bằng ngũ hành, …nước nhờ đó mà thái bình, nhà nhò đó mà sung túc”.

Đó là chỉ ra cuốn sách này dùng hệ thông học thuyết Chu Dịch mà tiến hành diễn giải. Xem suốt sách này có hai đặc điểm một là tính chất biên tập dẫn giải của các nhà lí luận phong thuỷ Dương Duẫn Tòng, Tăng Văn Chuỷ. Hai là sự chú trọng về Dịch lí và quẻ. Từ đoạn trích trên ta thấy hầu như giảng về âm dương bát quái đổi với hình thế là rất ít. Từ đó suy ra sách này là do phái Phúc Kiến làm ra. Tham khảo: sofa da nhap khau italia

Về “Trạch Kinh” (kinh về nhà ở) có viết: “Trạch Kinh gồm hai quyển bản cũ ghi là của Hoàng Đế viết… khảo sát thấy khi viết sách vốn không muốn xưng là của Hoàng Đế viêt nhưng đê thần thoại hoá nên mạo xưng là của Hoàng Đế”.

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh