KHAI MÔN – NGHỆ THUẬT PHẢN CUNG ĐIỂM THÁN SÁT

1. KHAI MÔN – NGHỆ THUẬT PHẢN CUNG ĐIỂM THÁN SÁT

Âm trạch chì dụng địa khí, Dương trạch thì dụng cả địa khí và môn khí. Địa khí thì thông qua hình thể (tướng địa) long. sa. án. huyệt, thủy mà xét. Môn khí thì thông qua ngoại nội khâu mà hình thành. Địa khí di chim, môn khí thì di nỏ’i nôn sự tác dộng ứng ký họa phúc của môn khí đến nhanh. Địa khí thì đa tĩnh, món khi thì da dộng. Địa khí khó chuyên dời, h.àng chục năm, hàng trám năm thậm chí hàng nghìn nàm mới có sự dịch chuyến theo sự vận động của lục địa. Ngược lại môn khí có thể biến đổi linh diệu mà tác dộng tức khắc đến hoạ phúc cát hung. Như nhà vốn là hung trạch, cửa ngõ lối di không cát lợi, nhưng cỏ khi chi thay đổi một cánh cửa, chuyển dịch một sơn hướng dã hỏa hung thành cát làm cho toàn gia phát phưóc bình an. Bời vì sao lại thê? Có như thê là do cửa. cổng chính là nơi khai thông “khí đạo hành long”, là nơi có thể trên tiếp thiên khí. dưới tiếp địa khí mà đón lành tránh dừ. Vì vậy mà khai môn là một nghệ thuật. Môn phài đón được khí, lại có thể tụ dược khí, lại không dê bị dè chết. Khi nghênh tiếp lại phài líl cát khi. tránh hung khí. Khí dược lộc mã quý nhân là dại cát, hình sát là dại hung. Do dó khi làm nhà thì việc mở cửa chính (dại môn) ỏ dâu là một việc làm cơ bàn và hết sức quan trọng, không thể không xét đến.

Đại môn là nơi họa phúc tiến vào hoặc di ra. là nơi khí dộng, nơi ám dương ngù khí gặp nhau mà tạo cốt, hung. Ngạn ngừ xưa có cảu “Hoạ tòng khâu xuất, bệnh tòng khâu nhập”, nghĩa là mọi tai họa bệnh tật dều từ miệng mà ra.được thông qua phép khai môn thụ khí, vậy nên mới bảo là con người có thể cải tạo và quyết định vận mệnh của mình. Đáy là một trong những phép bí truyền của địa lý cao cấp rất linh diệu và khó lình hội. Thánh nhân xưa từng nói:

“Ninh dữ nhăn gia tạo thập phần Bất dữ nhân gia tu nhất môn”

Nghía là thà làm cho người ta mười cái mộ còn dễ hơn là sửa giúp cho người ta một cối cửa. Nói như thế cùng chi nhăm để nói tới sự phức tạp và linh diệu của nỏ. Tuy nhiên nếu hiểu b.àn chất và nguyên lý thì việc xác định môn khí thần sát sẽ trỏ nèn dơn giàn. Có thê nói rằng khai môn • nghệ thuật phân cung điểm thần sát là cách xác định môn khí được biểu hiện bằng các thần sát dóng tại cốc cung vị trong nhà. Thần là cát khí, sát là hung khí, gọi chung là thần sát. Xác định vị trí cùa thổn sát trên cửu cung là dê bố trí các Tiết Minh và Bất Tiết Minh cho phù hợp, nhám làm tăng cát khí. giảm hung khí cho người ỏ.

Khai mòn là một nghệ thuật! Bạn hãy thừ xem trong những trường hợp tông quát nào cùa phân kim Ngoại môn đê bạn có được Dại môn ra Tam tinh cát khi (Lộc – Mã ■ Quý nhản). Nếu nhà bạn được vào cách này, trong khoa địa lý gọi là (tắc “Tam hội liên cháu” rất quý hiển và tốt đẹp vậy.Đại môn ra cát khí Lộc, Mã, Quý nhân mà không phải là hung khi Đại sát, Thiên hình là một nghẹ thuật, nhất là lại có Đại môn ra song tinh cát khí (Lộc + Mà), (Lộc + Quý), (Quý + Mả) hay tam tinh cát khí thì càng tốt đẹp. Bơi vì cửa mới là nơi động khảu mạnh nhất cùa ngói nhà, cát tinh cư tại đó sẽ vượng khí và phát huy tác dụng mạnh hơn. Mặt khác sân cổng là nơi kích hoạt và điều tiết khí vào nhà, vì vậy nếu nhà không có sán cổng thì khí cùa Lộc Mã Quý nhán (lảy từ Đại môn thay thế) cũng chỉ là khách khi và lực suy nhược vậy.

Lộc là phương Lâm quan của Tuế can, tính của ngũ hành, Lâm quan tôì cát. Lám quan là thời đương thịnh, đang lên phơi phới là đúng đạo sir.h thành gần tới vượng là lộc. bời vượng thì thái quá. Đạo cùa càn khôn là cái gì cực thịnh tất suy, chì có cái gần tỏi vượng mới là thế đi lên vì vậy mà lấy Giáp lộc ỏ Dần, ất lộc ỏ Măo, Binh Mậu lộc ờ TỊ. Đinh Kỷ lộc ờ Ngọ, Canh lộc ờ Thản, Tân lộc ờ Dậu, Nhâm lộc ơ Hợi. Quý lộc ỏ Tý. dó chính là lấy Lâm quan làm lộc vậy.

Lộc cách là cách có Lộc ra chính môn. Nhà có cách này là cát khánh, rất tót. Lộc ra chính môn sè đem lại nhiều sự may măn vể tiến bạc, gia sàn tỏng tiến, điền trang hưng vượng. Thường sinh người béo tốt, thông minh tuấn tú lại khéo léo, tài năng, giòi kinh doanh, làm ản tấn phát. Tuy nhiên cũng cấn phải ra sinh vượng lộc, tránh không vong tử tuyệt, nếu ngộ không vong tử tuyệt thì khí tán khôr.g tụ là vô dụng, có lộc củng như không, tài sản dù có như núi rồi cùng tiêu tán hết, gọi là tuyệt lộc. Nếu gộp thoái khí thì mặc dù vốn phát đạt, nhưng con trai thì tài hoa mà kiêu ngạo.

con gái nhò thì khà ái nhưng ngỗ nghịch, trong gia dinh hay sinh nội loạn, cãi vã. cả ngày ồn ào khiến mọi người bất yên.

Lộc cũng là cát cũng vì vậy ngoài cách dật cửa chính ra còn có thể đặt của phụ. nhà bếp, phòng khách, phòng làm việc, bàn thờ. giường ngủ, tất cà được lộc đểu tốt. Tuy nhiên Lộc phải cư dúng cùng Tài là Iiộc cư Iiộc vị mới thật sự đắc cách, mới thật sự tô’t dẹp vậy.

Mà là ngựa trời, lấy tam hợp cục của dịa chi gặp xung khắc làm mả.

Như Dần Ngọ Tuất tam hợp cục hóa Hỏa, lấy Thân là vị trí ra của Thủy cục là hỏa thủy giao chiến, lại Dồn Thân tương xung mà làm mã.

Thân Tý Thìn tam hợp cục hóa Thủy, lấy Dần là vị trí ra của Hỏa cục là thủy hòa giao chiên, lại Dần Thán tương xung mà làm mã.

TỊ Dậu Sửu tam hợp cục hóa kim, lấy Hợi là vị trí ra của Mộc cục là kim mộc tương tranh, lại Tị Hợi dôì xung mà làm mà.

Hợi Mão Mùi tam hợp cục hóa mộc. lấy Tị là vị trí ra của Kim cục là mộc kim tương khác, lại Tị Hợi dỏì xung mà làm mã.

Vì vậy mà nói mà chủ trạng thái dộng, là tượng của sự thay đôi, bôn tẩu.

Mã ra chính môn thì gia trạch luôn gặp sự may mắn, tin vui ngất trời, phát tài nhanh chóng, mọi công việc đêu trôi chay thuận lợi. thường sinh người thông minh, nhanh nhẹn, khôi ngô tuấn tú lại hay xuất ngoại ra ngoài ỏn ra làm nên. Tuy nhiên cùng như Lộc, Mã cồn phai gặp sinh vượng, tránh không vong tủ tuyệt, gặp sinh vượng thì tỏc phát lại sinh người thông minh cao quý, trí lực, thông biến, bình sinh nhiều danh vọng. Gặp không vong từ tuyệt thì giang hồ. bôn tẩu nơi xa đê mưu sinh, tha phương cầu thực, công danh thì thăng giáng thất thường, sự nghiệp thì long dong lận dận lại dễ gặp tai nụn về chân tay, công việc thì có dầu không có đuôi, thành cóng ít mà thất hại thì nhiều. Gặp thoái khi lại ra cung Đoài trực cùng Đào Hoa thi âm thịnh dương suy, con gái dẻ phát sinh dâm loạn, con trai chơi bời nghiện ngập, tiêu tán tổ nghiệp, bại hoại gia phong.

Mã cung là cát cung, vì vậy ngoài cách dạt cửa chính ra còn có thể dặt cửa phụ. phòng khách, phòng làm việc, cầu thang, bàn thò dều rất tốt. Chỉ có giường ngủ của nữ lưu ý không nên dặt tại Mã cung, nừ giới có giường ngủ đặt tại Mã cung thì tám bất an. không ỏ yên một chỗ. là tượng bất lợi vậy.

 

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh