HÓA GIẢI MẢNH ĐẤT HÌNH CHỮ “T” VÀ “Y”

1. HÓA GIẢI MẢNH ĐẤT HÌNH CHỮ “T” VÀ “Y”

Lựa chọn |>hong thủy của của hảng, chữ yèu chọn mỏi trường tốt bào đàm tinh lực cùa người chù. thu hút nhiéu khách hitng. tiỹn lợi trong buôn bán. có the dem lại sự hưng thịnh cho cũa hàng. Dựa theo thuyết phong thủy, có người Át có sinh khí. người càng nhiếu sinh khi càng m^nh. smh khi có thề dem lại sự hưng thịnh trong kinh doanh. Xét từ góc dộ kinh tè’ học. những khu vục phồn hoa cùa thị trAh. thành phốk\ nơi IẠp trung dòng dãn nhất, rất nhiểu chocó thế trờ thành nơi bán hàng.

Tuv nhiên, dn phán nhtìng mành dnt ấy nÀm ngay chó dường cái hình chữ T’. “Y~. Néu chọn khu vực này dẻ’ mỡ cửa hàng thi sè bị sát khi từ ngoài dường cái tràn vào nhu phần nhà ờ. Nếu không mờ của hàng ờ dãy thi lại choi bò sinh khí có lợi cho phát tài. Vỡi tình hình như vậy. phong thúy có cách chó ngự “sát khf’ như sau:

Trưdc khi mỡ của hàng ờ đường hình chử T’ vã “V thi phãi tạo một tám bình phong chÁn bàng tường xỏy hoộc vài tre trúc.

Sửu cừu ra vảo chéo hướng chủ không di tháng dỏ ngủn chặn và tránh BÚt khi trùn vào.

Trồng cây hoủc hoa cò truỏc mật của hàng dê tảng sinh khí và giàm trừ bụi bồm. »át khi bay vào cũn hàng.

Cố gang áp dụng các biện pháp tròn dô diếu chinh sinh khi và sát khỉ trong của hàng, (‘ác rữa hitng sát mặt dường thường xuyên cà rít nhiéu bụi bặm. vl thử chú ý váy nưỏc nhtốu lán trước của dể không khí »<»ch sê. phãi dọn dẹp vệ »inh. lau cửa »ố, cửa ra vào sọch »ô.

Những nguyôn tàc cơ bân dể hóa giãi “sát khf trôn dây, cách thao tác cụ thế phãi cản cử vào tinh hình thục tế mà quyết định. Chi bò di một chi tiết nhò sè hỏng cà việc lân. Do vậy các bạn phái diin thận.

Thông thường nén dát cùa cữa hàng phải ngang bảng vòi mẠt dường cái Điou này có lợi cho viộc khách hàng ra vào dó dàng, lã vị tri Ịý tường cho kmh doanh. Tuy nhiên cũng có những trướng hợp
ngoại lộ. C6 hai loụi thường gộp: Một là mò cũn hàng trên dường dốc. Ilni lít nín cửa hòng và nến cùa mẠt «lường chênh lệch, map mỏ không bÀng phàng. thấp h«m mẠt dưdng.

Cửa hàng nằm trân đường dốc.

Nến nhà của cừa háng thấp hon mât đưòng.Thống thường mọi nguòi déu cho rÀng không nẻn mỏ cữa hhng ò vị trí này. Theo thuyết phong thúy, các loại khi tràn từ trẽn cao xuống khó mà dứng lạI à noi «tường dóc nên cùa hàng khó tụ «tược thi khi trong nhà. Xít thc«o thực té. xe cộ «L-ing trên <th (ti xuòng nén không ciê «Làng dừng xe. néu không phải là điéu bát «LÁc (Ti thi chẢng ai dừng xe trim đường «tóc cà. Tuy nhién cò một »ốcửa hàng lại gẠp phái trường hợp như vậy. Ncu tinh hình bảt buộc phài chọn thi nõn suy nghĩ kỹ’ và thiết kẽ làm sao cho công vào cùa của hãng nÀm ỏ vị trí thích h«fl> giủa cữa hàng và mẠt (lường «te tiýn cho khách m váo. Ngoài ra cách bày trí cửa số. hành king, bày b>èn hàng hóa phải thuạn tiộn nhất cIk» khách hàng chọn lựa.

Trường hộp này cùng COI lìi vị tri địa lý không thích hợp cho việc mờ của híing. Bời vi. cốc cữa hãng như vậy thường cỏ im khí riíl nộng dù dược ánh »áng của đèn (hoộc của nhưng dó vẠt phát quang) bổ sung, nhưng củng rất khó thay dõi dược trọng thái, dóng thòi thô đứng của cũn hàng sò gãy cho người chù và khách hàng câm giác ửc ché hoẠc lửng lơ. láu dản sẻ không cỏ lợi. Nhưng dối vđi thành phố. mói tấc dất lù một tấc vàng, có được một khoảng diít di- mờ cửn hàng cũng chẢng dẻ dàng gì. Gặp phãi trường hợp này thi nón dặc biệt chú ý tới việc thĩét kè cống của cửa hãng, trần nhỉt cho bứt mát đe thu hút khách hãng ra vào cữu hàng.

NƠI TẬP TRUNG NHIỀU NGƯỜI ĐI LẠI LÀ VỊ TRÍ TỐT

Lưu lưựng khách di lại dóng là diều tốt đé kinh doanh. Bán hàng càn phái dõng người thi mdi nhộn nhịp, mới hình thành thanh thó Doanh nghiýp thu hút donnh nghiệp, khách hàng thu hút khách hàng, buôn bân cán mọi người cùng lÀm thi mdi có thỏ trỏ thành cành tượng phồn hoa. Đảy 1À nguvén nhàn hình thành ra các phó’chuyên bán một loại hàng hóa.

Nhưng kinh nghiệm khỏng phải lÀ thứ tuyệt dôì. bà’t cứ sự vật nào cũng không thồ máy móc cứng nhÁc được. Các chuyên gia phân tích rủng: Chi những hàng tiỏu dũng bon dẹp dược khách hãng ưa thich. sau khi so s/inh kỷ càng họ mdi mun như đó diện gia dụng, dụng cụ gia dinh, máy vi tinh, đổ trang súc, thời trong, dồ cổ… Những thử hitng hỏa trẽn thích hợpcho kinh doanh bán hàng tập trung. Còn hàng hóa dùng cho sinh hoọt hàng ngày, sứ dụng với tản suất cao lọi không thích hợp với kiỏu kinh doanh tộp trung.

Troniỉ binh pháp cổ viết: “Địa hinh hỗ trợ cho việc binh, biỏt dịch mỏi mong cổu thảng, tính đến lúc hiểm nguy. Xi» gÃn lù dạo của người lồ titóng. Biết dụo lý dó Át Bé thang, kõ không biỏt diếu dó lìt thun”. Điổu này chững tò địn hình từ xưa rất quan trọng đối vói chión đâu, lã người tưđng không thế không quan Rất địa hình íté bày binh bố trận. Thương trướng c»’ing như chiến trướng, người chú kinh doanh củng giống như dang diều khiẻn hàng ngàn quàn mả. Người tướng có tii tuệ. mưu lược luôn chiếm giữ vị tri dịn hình có lọi. cuóì cùng mới giànli dược thÁng lợi.

Phạm Lỉ\i Một nhà mưu lược đáy tiki ba thời Xui\n Thu chiến quốc là một người như vộv. Với con mat của nhít chiến lược. õng cho t-Àng: Đito địn là phẩn diYt trong thión hạ, thõng vói cAc chư hau. lã nơi lý tường dế giao dịch hãng hón. Vi thế óng dã chọn Đào djn lồm nơi kinh doanh. Quà nhiên, trong vòng 10 nítm tién òng kiêm dược nhiéu vỏ sỏ’ kè. Cái tôn Dào Chu cỏng dược mọi người yêu mến truyển tụng dẻn ngày nay.

Trong “Sừ ký” có ghi chép: Sau khi diệt dược nưỏc Triệu, nuỏc Tán tiôn hành chinh sách di dản.

Khi dó cò rất nhii-u người hối lộ quan lọi dẻ không phải di dỡi di nơi khác, họ muôn 0 hữ vùng ciíit cù vi hự phải thay đỏi. Duy chi có phú thương họ Trác you cáu dược chuyển đén vùng Vản Son xa xối. Ỏng nhìn thây ò dó đất dai phì nhiêu, win vặt phong phu, dân cư hống thanh binh, nồng hậu. họ rất thích buôn bán. thưong nghiýp BÒ dí’ dàng phát tricn. Mấy nâm sau.

Trác thị trỏ thinh phú òng gíln xa déu biết tén, quan niệm chọn dnt của òng cũng dược các thương nhãn coi là cẩm nang. Dương Châu – Giang T6 Là một nơi giao thòng phát triển, vận chuyển bủng đường thủy cũng thuận tiện, hàng hỏa phong phú. thương nhân từ các nơi khác dèn dây sinh cơ lập nghiệp, có người chi từ hai bàn tay trÁng mà lâm t<io nén gút nghiệp khống lổ. trông tAm lừng lảy bốn phương.

 

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh