Hàm nghĩa của quẻ Khảm là gì?

1. Quả Khảm Là Gì

Quẻ Khảm tượng trưng cho nước, ngoài mềm trong cứng, nhưng do nước thường chảy chỗ trũng nên cũng tượng trưng cho nguy hiểm. Số Tiên thiên là 6, sô” Hậu thiên là i.

Về cơ thể, quẻ Khảm đại diện cho tai. về ngũ hành, thuộc Thuỷ. Về mùa, đại diện cho mùa đông, về màu sắc, là màu đen tím. về nhân vật, là thứ nam, người nghèo khó vất vả. về địa lý, phương vị Tiên thiên là phương tây, phương vị Hậu thiên là phương bắc.

Quẻ Cấn tượng trưng cho núi, vững vàng, tĩnh tại. Là chốt chặn, không cho con người sa ngã, dẫn dắt con người theo lương tri, loại trừ tham dục, dạy con người đạo lý. Sô” Tiên thiên là 7, số Hậu thiên là 8.
Hàm nghĩa của quẻ Cân là gì?

Về cơ thể, quẻ Câ”n đại diện cho tay. về ngũ hành, thuộc Thổ. Về mùa, đại diện cho giao mùa đông xuân, về-màu sắc, là màu cọ, màu cà phê, màu vàng cọ. về nhân vật, là út nam, người có tiền đồ phát triển, về địa lý, phương vị Tiên thiên là phương tây bắc, phương vị Hậu thiên lằ đông bắc.

2.  Sáu hào là gì? Quẻ sáu hào đọc là gì?

Chồng quẻ đơn (kinh quái) theo phương thức một trên một dưới sẽ trở thành quẻ kép (trùng quái), quá trình từ quẻ đơn đến quẻ kép cũng thể hiện quá trình tám loại sự vật mà bát quái đại diện diễn sinh thành vạn vật. Trong quẻ kép, quẻ nằm phía dưởi là nội quái (quẻ trong), quẻ nằm trên gọi là ngoại quái (quẻ ngoài). Quẻ kép có tổng cộng sáu hào vị, vì vậy gọỉ là quẻ sáu hào.

Khi đọc quẻ sáu hào, cần đọc ngoại quái trước, sau đó đọc xiôị quái. Thế nhưng không được đọc tên của tám quẻ đơn, mà (Jọc quái tượng của tám quẻ đơn: Càn Vi Thiên, Khôn Vi Địa, Chấn \ị Lôi, Cấn Vi Sơn, Ly Vi Hoả, Khảm Vi Thuỷ, Đoài Vi Trạch, Tốn Vi Phong.

Thí dụ, quẻ trên là quẻ Khảm, quẻ dưới là quẻ Càn, như vậy quẻ trên đọc là Thuỷ, quẻ dưới đọc là Thiên. Sự tổ hợp này có một cái tên, gọi là “Nhu”, vì vậy đọc là “Thuỷ Thiên Nhu”. Thí dụ quẻ trên là Càn, quẻ dưới là Khảm, đọc là “Thiên Thuỷ Tụng”.

3. Vai trò của hào trong bát quái là gì?

Hào là đơn vị cơ bản cấu thành bát quái, chia thành hào âm

*_ n và hào dương “_____ ”. Hào âm và hào dương đại diện cho hai

động lực âm và dương trong vũ trụ.

Tổ hợp hào âm và hào dương vđi đơn vị là ba sẽ được tám tổ hợp, đó chính là bát quái, còn gọi là kinh quái hay quẻ ba hào (quẻ đơn).

Trong sáu hào, hào nào đại diện cho mình?

Xác định hào đại diện cho mìĩih trong sáu hào là tiền đề để phán đoán sự vật bằng bát quái. Phong thuỷ học quy định tám quẻ trong các cung thuộc 64 quẻ đều có thể đại diện cho mình bằng các hào khác nhau.

Bát quái đại diện cho mình bạng hào trên cùng, tức là hào thứ sáu, trong quẻ thứ hai, hào đại diện cho mình là hào dưới cùng, tức hào sơ, ở quẻ thứ ba là hào nhị, ỗ quẻ thứ tự là hàọ tam, ở quẻ thứ năm là hào tứ, ở quẻ thứ sáu là hào ngũ, ở quẻ thứ bảy là hào tứ, ỗ quẻ thứ tám là hào tam. Thí dụ “Hoả Địa Tấn” thuộc quẻ thứ bảy trong cung Càn, vì vậy hào thứ tư trong quẻ đại diện cho mình. Sáu mươi tư quẻ bao gồm những nội dung gì? Sau khi chồng quẻ đơn thành quẻ kép, mỗi quẻ đều có tên gọi riêng thuộc về mình. Tên gọi và phân cung của chúng như sau:

 

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh