Cấu tạo và cách dựng lắp ván khuôn cột

1. Cấu tạo và cách dựng lắp ván khuôn cột

Ván khuôn khối lởn như các khối móng máy, tường chắn đất, trụ CẨU… thường cao 1,5 + 3m làm bằng các ván ngang dày 30mm, những thanh nẹp đứng CÓ kích thước 10 X Ỉ5cm và những xà ngang 15 X 15cm dựng đứng bằng các cột chống xiên tì vào các bậc dất hố móng trẻn các đệm gỗ ngang.

Nếu các tấm vãn khuôn chỉ cao tới l,5m và dựng trên mật đất bằng phẳng thi nên dùng khung chống hậu bằng tam giác có cọc giừ.

Khi đố bẻ tỏng các tấm trên cao, nếu chiều dày khối đổ nhò hơn 3m thì nguừi ta liên kết hai tấm ván khuòn đối diện nhau vào vị trí bằng các thanh giàng và thanh vồng. Nếu chiếu dày khối dô lớn hơn 3m thi cố định tấm ván khuôn thành vào vị trí bằng những dây neo chéo buộc vào móc chôn sẩn vào trong khối bê tòng đổ trước. Để dề phòng tấm ván khuôn ngá vào trong có thẻ’ chống tạm bàng thanh gỗ xiên.

Ván khuôn có những tấm cao tới 3+4m, dài 5+6m, chiều cao cua ván khuôn thưởng tinh theo chiều cao mỏi đợt dổ bẻ tỏng vì các khối bẽ tỏng lđn không thể dổ một lầii là xong ngay, mà phải dổ thành nhiều lẩn và nhiều đợt. Chiểu dài cúa ván khuôn xác định bằng kích thưđc cùa khối dổ và chiểu dài tiêu chuẩn cùa tấm ván gổ.

Dối với những móng khối lớn có bậc gật cấp. ván khuôn phắn trèn dược cố định bảng chống xiên và chống ngang liên kết với sườn cứng của ván khuôn phần dưới hoặc bằng giảng liên kèt với móc neo chòn sẩn ờ bẻ tông dợt dưới.

Ván khuỏn cột góm ván thành làm thành cột và các hệ gông đai

Thành dựng băng ván dứng dày 2,5+3cm, ghép lại với nhau bàng nẹp. Ván thành thường ghép sản thành từng tấm băng kích thước một mạt cột. Ván khuốn cột hĩnh chữ nhật gỏm hai màng trong và hai máng ngoài lièn kết giừa chúng bàng đinh. Đối với cột tròn thi ván khuôn cột làm thành hai lòng máng, môi lòng máng là nứa vòng tròn. Kich thước bên trong lòng mảng là kich thước cột. Bèn ngoài ván . khuòn dùng các nẹp tròn dể chống giữ.

Khoảng cách các nẹp gấp đòi các gỏng đai, bời vì nẹp không chỉ có tác dụng ghép chác các tấm ván lại với nhau mà còn đỡ các gông dai. Các nẹp ván thành cạnh nhau bố’ trí ờ các dộ cao so le nhau đê đảm bảo khoảng cách cần thiết giữa

các gông đai.

Ván khuốn được cổ định bàng gông dai, khoáng cách dược xốc định bảng tinh toán và thường lấy từ 40’60c/n. Đậc điếm chung của kết cấu gỏng dai là phải lảm theo kiếu tháo lăp, định hình và thuận tiện đế cố định nhừng hộp cỏ tiết diện khác nhau.

Chàn cột có chừa một lổ cứa nhó dế làm vệ sinh trước khi đổ bẽ tỏng. Kích thước cùa lô khoáng 30 X 40cm và có nầp đậy.

Khi chiều cao cùa cột lởn còn phải chừa cứa đế đỏ bẻ tông. Khoáng cách giữa các lỗ cứa phải đảm bào không vượt quá chiều cao rơi tự do cùa bê tông.

Trên đáu ván khuốn cột thường chừa những lỗ viền cứng bàng nẹp gỗ dẽ’ lắp ghép ván khuỏn dấm.

Chân cột phải dóng các nẹp ngang đê dật ván khuôn cột lẻn khung định vị.

Với nhà nhiều tầng, kich thước cột thường giảm từ tấng dưới lên tầng trén. Do vậy tại mép ngoài cùa ván khuôn có bó trí các ván có chiều rộng dúng bàng kích thước cần giâm di khi lắp cho tầng trên; khi dùng tấm khuôn cho táng trên chi việc tháo ván ở mép ngoài và cùa phắn thừa nẹp ngang cùa tấm ván khuôn.

Tùv theo diều kiện thực tế, ván khuôn cột (lắp vào công trinh) có thể lắp trước hoặc sau việc láp cốt thẻp cột (từ các tấm ván rởi hoậc tô’ hợp thành hộp khuôn và lăp bằng cấn trục). Khi chiều cao dưới 6m, cố dinh ván khuôn cột bằng chống xiên. Khi chiều cao lớn hơn 6m cố dinh bàng giàn giảo. Ngoài ra còn có thẻ CỐ định ván khuôn dựa vào khung cốt hàn ớ bẽn trong cột.

khung định vị chán ván khuỏn cột lên móng hoâc sản bè tông. Khung đinh vị phai dật dũng tọa dộ và cao độ qui định dè láp ván khuỏn dấm vảo ván khuôn cột dược chính xác.            . .
Xác định tim ngang và dọc cùa cột, vạch mật cát cũa cột lèn mật nến, ghim

Tiếp dó dựng tấm phía trong, vâng chật và chống sơ bộ, đóng văng dầu tấm, dùng dây.dọi kiểm tra tim và cạnh, chống và neo kỹ dế giữ cho mảng gò đă ghép vào đúng vị trí.

Cuối cùng dựng mãng gô phía ngoài và kiểm tra lại độ thẩng dứng dè chuấn bị đỏ bê tỏng.

Câu hòi 6 Cấu tao và cách dựng láp ván khuỏn dầm, sàn. Trình bày các loại ván chính, chức năng và yẻu cầu kỹ thuật cùa từng bộ phặn.

Vãn khuôn dầm gồm ván khuôn dãy và hai ván khuỏn thành. Bế rộng vãn khuôn đáy bằng bề rộng cùa dám, ván đây dày 4+5cm, cồn ván thành dảy 2-3cm ghép lại VỞJ nhau báng nẹp cùng loại ván. Ván dãy chịu trọng lượng cũa bê tỏng, còn ván thành chịu áp lực ngang cũa bé tỏng. Đáy hộp ván khuôn kín do hai thành hộp ép vào. Nếu cấu tạo khỏng đúng vãn dày có thẻ bị uốn dưới tác dụng cúa trọng lượng bè tỏng, tạo khe hỡ làm chày vửa xi mâng.

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh