Cách trang trí phòng căn phòng

1. Cách trang trí phòng căn phòng

Màu hổng thích hợp cho phòng ngù. Rời vì cung tinh duycn đóng ờ VI trí màu đỏ (hòa) và tráng (kim). Mùu hồng còn tương trưng đicm may. màu xanh nhat hoảc lục nhai cũng tốt, màu cùa hy vọng, sóng có vàn hóa. Nếu ban nào còn độc thân muôn tìm người bạn đời thi nên sơn phòng ngủ màu hồng hoảc màu anh đào. Thời tnróc người Trung Hoa kiòng cừ dắp mềrt tráng, màu vài liệm, họ sợ trong giấc ngù thấy như người chết. Nếu thèm bông hoa nhiều màu có hoa vân trang trí thì tốt hơn. Chi nhừng người sảp làp gia đinh thưởng đáp mèn màu hổng hoăc đỏ. ra trải guừng, nhứng người mới lấy nhau cùng thích màu này vì cho đó là dâu hièu hạnh phúc. Còn mền màu xanh hoặc lục hợp VỚI giới trè. màu vàng dành cho người lớn tuổi.

Mâu sác phòng ngù còn là một phcp cứu chửa có hiòu quà như mỏt ám thị. Mòt người chủ nhà xày phòng ngù quay đạu hướng gara để xe. Thầy phong thủy đươe mời đòn, ỏng đoán ra hai vợ chồng thương hay có chuyện xích mích, gia đạo bất ổn, việc làm ân thất bại. vì bôn dưới là nhà đỏ xe chay vỏ. ra thường xuycn. Sau khi thừ áp dung phép cứu chừa, thầy phong thùy yêu cầu gia chủ sơn lại sàn nhà màu nàu hoâc lót thàm màu sẫm. tương trưng màu cày thu. thân cày vừng chác. Còn vách tường sơn màu luc, tưqrng trung cành lá xanh um, chay đường viền đỏ quanh tường hoăc trửn trân nhà

nhầ, tưạng trung cày sai ưái quà, bỏng hoa nờ đầy cành, ồng cho biết màu đô chi hoa trái đua nờ dù thản cầy đả già cỗi. Cành lá lay đổng, trái sai chỉ sự supg túc. thành dạt.

Đối VÓI trè em, việc học hành là cần thiết, cung học vấn đóng giữa hành thủy và hành mộc cùa lá bùa bát quái có ba màu đcn, xanh và lục. Dồ đạb màu đen bày biộn trong phòng rát có lợi cho việc suy tư, nghĩ ngợi trầm ngâm. Màu luc thì nôi bỉu và có lợi nhất… Lớp học som màu lục giup cho học sinh dẻ tàp trung ưí nhớ. Màu này phù hợp cho các cm tuổi dưữi hai mucn. Khi đến tuổi đỏi mucn. thanh niồn tựchọn một màu ưng ý hop VỚI mình. ĐỐI với trc khó day bào. phòng ngù cùa trè son mòng mau sàm đồ đac cũng theo màu đó cho cò vè uy nghiẻni. Những màu trắng, đen, nâu cũng có tác dụng giảo dục.

Nèn sử dụng đù màu, nhiều cấp độ đàm nhat. Phông khách là nơi liếp dải, nèn phải tạo đuợc mỏt hầu khống khi VUI nhộn, sinh động, các buổi tiếp xúc trao đ<Si đuọc thoải mái, khổng nhàm chán. Màu vàng thích hop nhát và màu bc. màu đà (xạm) luc và xanh. Phòng khách son màu nàu hoâc vàng thuộc hanh thổ trung tâm trái đất. Phỏng khách lá tAm điếm cùa căn nhà. ví như tâm điồm của trái đất – son màu nâu, xạm, vàng, cam thuộc quê đại khi ờ chinh giữa cùa lá bùa bát quái.

Phong càu nguycn nên bày bièn đon giàn, sử dung màu cỏ đinh, èm dịu, không bày nhiều hoa văn lòe loẹt Đè*

cho cỉè láp trung tư tường, tràm ngâm nghi ngơi ncn sư dung nlnèu màng màu xanh, lục, đen, vâng Itoãc dỏ.

Không khi quanh phong đọc sách cũng cần duợc ycn lỉnh, trủni láng, tuy nhiên cùng cỏ đỏi phán nhộn nhíp hơn la ớ phong câu nguyện, cách trinh bày máu sách cùng còn tùy thuộc loại sách não người trong nhà huy tim dọc. Nếu là loại sách đưng dàn, nôn chọn là bia màu náu. DỎI VOI ai thích đọc sách thuộc màng dc tài dè dũi. nhám ticu khicn. bia sách nèn lậO mau xanh nhat, lục nh,it. hoủc màu hóng la tốt nhát.

Phòng ãn thường SỪ dụng màu VUI nhón vi lã nơi gia dinh hop mãi đổng du đung giờ án. nèn chon màu hỏng, lục, hoặc xanh thi tốt hon. Tránh không sử dung màu dcn, tráng hoặc hai màu pha lẫn đcn tráng, nhũng màu nãy không hấp dẫn khiến người ta chan ân uống. Hai ngOỊU lệ cằn kiêng cừ màu dcn mồi khi dọn bữa an thật thinh soạn hoặc khi ngưừi nha đang kiêng ủn đc giàmcàn. Miếng lót bàn hoặc khản trài han đen cũng thuũn lợt môi khi cán kièng an. Nói chung, phòng an nên sừdụng máu nhựt giúp kích thích khẩu VỊ.

Phòng tám sơn trảng, đcn hoặc pha lan trâng đcn, dùng loại khán tám th£u thèm đương viên xanh nhiều mau vui mát. sang sua. Khán tam màu hổng, hay mau hống phùn cũng được. Thường khan tám màu xám là tốt nhát.

Màu giấy tớ vàn phòng tốt nhất là máu Uic. đầy sức sống, quanh dường viên kè mâu đcn cũng là niòl diễm may mắn. l ại nưi sán xuất dụng cụ vãn phửne nên sơn máu sầm iỉiúp côm! nhân chủ tám đòn công viôc sàn xuất nhiêu hem Màu nhạt aây cảm iĩiảc phân khơi. tựtin. nâng dông tai nhùng nơi vãn phònc nhộn nhịp, dồng thẹn cũng htrp V(T1 viéc in ân dù loại đánh thtcp. Môi vô nghe thì nên SỪ dụng màu xanh lục. tuợng mmg cho hy vọn ĩ!. lá mùa xuân CHÓC dcn. hợp \<n lunVnẹ Đông mặt trữi gặp đirơc nhiều may mắn.

Nen sử dụng hai mau vàne hoặc trâng – tranh khỏiìg sửduns mau sáng qua de guip cho nhãn viên tính toán chính xác. nhanh, rò làng.

Nơi dây nhân viên phái nyhì đù cách đè han dưoc háng như sách hao. phim ành nén cân phái lĩnh táo. Ở lá bua hát quai cung (què) chán, can (kicn) tượng tnmg bộ não. hai tai. hạp màu xam den va luc sìim. Những màu này rát thích hcvp. Iicoài ra nên bo sung thèm mau trang, đò hoủc dan giây lường cò ke soc co dù hai màu dcn — xanh lục.

Nên sứ dụm! man trâng hoặc nhiều mau sặc sỡ. ‘l ại các siêu thi nen sơn dú mâu dep mắt.

Kiên trtic sư. chuyên vién vẽ ktôu muôn Ihu hui dưov nhicu khách liàni! tai vùn phông làm VIÓC ncn Sim màu luc hoặc xanh. máu ncũ hanh – kích ilìich dược khủ nàng \áng lun. phuc vụ khách hang chu đáo. huúna dần trình hãy kiêu vè ihco yỏu cầu khách hàng.

Mót nừ chuyên viên trang tri nội thất thuê một thay phong ihìiy 2«p y các ilc an vè kicu cùa ba dcu SỪ duns màu ngu hành. tâng nâng Nuãl mảu võ. kinh doanh phai đat. các ntn đen lìơp tác dỏng dào. Phân nôn nha ha sư dụne maư phàm ỈIIC Tuông quét nũu hoang thổ. tràn màu gach vôi

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh