Cách Tìm Tâm Nhà Và Vẽ Sơ Đồ Nhà

1. Cách Tìm Tâm Nhà Và Vẽ Sơ Đồ Nhà

Ngày nay, trong lòi kién trúc thật đa dạng và phức tạp đẻ đáp ứng với những nhu càu và thị hiéu của con người trong đòi sống đô thị hiện đại, ván đètlm tâm nhà lại càng rác rói hơn. Tuy có nhièu sách Phong thủy hưởng dản các phương pháp tlm tâm nhà, nhưng do người mói học Phong thủy chưa cổ kinh nghiệm, nên dẻ bị sai làm khi muốn xác định tâm nhà.

Sau đây là phương pháp đơn giản cớ thẻ giúp tlm tâm nhà và vẽ sơ đò nhà.

Tlm tâm nhà:

Hlnh dang nhà cửa ngày nay cũng rát phức tạp và đa dạng, khién cho việc tlm tâm nhà đang từ là 1 ván đè dẻ dàng đổi lúc cũng trở nén khổ khân. Đói với những nhà đưọc xây theo hlnh vuông hay hlnh chữ nhật thl tâm nhà là giao điẻm của 2 đường chéo.

Đói với những nhà cỏ hlnh tam giác, lục giác, hlnh thang… thl cách tinh tâm nhà cũng là cách tinh tâm những hlnh này trong các lớp toán tiẻu học. Còn đối với những nhà có nhièu góc cạnh không đòng đèu thl việc định tâm nhà tương đổi khổ khán hơn. Phương pháp đơn giản nhát đè tim tâm cùa những căn nhà này (và ngay cả những nhà hlnh tam giác, lục giác… ) là vẽ sơ đò nhà lên giáy kẻ ô vuông theo đúng ti lệ klch thước của cân nhà, ròi in hlnh đố sang 1 tám bla cứng.

Sau đổ cát hét những phàn thừa cùa tám bla cứng đi, chỉ đẻ lại phàn sơ đò cân nhà mả thôi. Ròi láy 1 vật nhọn (như đàu viét chl, viét big…) đe nâng tám bla cứng cớ hlnh sơ đò căn nhà lèn. Tới lúc nổ cổ thẻ nám tháng bâng trên đàu cây viét thl điẻm đó chinh là tâm cúa cân nhà. Dùng bút chl đẻ đánh dáu điẻm đổ, xong bạn vẽ 2 đường thàng đi ngang qua điẻm đỏ: 1 đường tháng góc vởi 2 bên hông nhà; 1 đường tháng góc với 2 mật trước, sau cùa cân nhà. Đường tháng thứ 2 này sẽ là tọa và hướng của căn nhà. Từ đường thảng này ban cớ thẻ phân ra 8 hướng và 24 sơn chung quanh nhà đẻ xác định chinh xác vị trí cùa mọi thứ trong nhà trưởc khi luận đoán cát. hung, hay tlm cách sửa đổi Phong thủy cho cân nhà đổ.

Vẽ sơ đổ nhà

Trưởc hét ta càn có giáy tráng kè ô vuông và một cây thưởc đo. Ta đo chièu dài, chièu rộng cùa cân nhà là bao nhiêu mét (hay feet), ròi tùy theo nhà lớn hay nhỏ mà tinh theo tỷ lệ cứ 1mét hay 1 feet = 1 ổ hay 2 ô trên giáy. Ké đén, ta vẽ cách bố trí cuả cân nhâ, như cứa chinh, cứa sau, cứa sổ, phổng khách, phòng ân, bép, phồng ngủ, phòng vệ sinh, càu thang, V.V., theo từng khu vực trong khuôn viên cùa 4 bức tường. Dĩ nhiên là phái đo klch thước và tinh tỷ lệ trước khi vẻ, vl dụ néu ta muón vẽ vị trí bép thl phái đo xem nổ cách bữc tường phla trước (hay phla sau) khoảng bao nhiêu. Và cách bức tường
bén piải (hoậc bèn trái) khoảng bao nhiêu. Ròi nổ lớn khoảng bao nhièu. Và nhln vè bức tường nồo?…

Sau đó. ta áp dụng cách tim tâm nhà như đã nổi ờ trên đẻ xác định tâm nhà trên sơ đò vừa vẽ xong. Két hợp với cách tim và đo hướng nhà (đâ nổi ở bài trước) ta sẻ xác định được 8 hướng trôn sơ đò nhà. Như vậy là ta cỏ được một sơ đò nhà hoàn chình.

Phong thủy ờ phương Tây

dóng góp từ phương Đông từng tác động mạnh đến phương Tây phải ké các vấn đẻ: tâm linh, ầm thực vặ võ thuật. Sau những Yoga, Kung Fu (võ thuật) dã tràn vậo phương Tây từ mẩy thập kỷ qua, nay đển lượt Feng Shui (Phong Thủy) xuất hiện như một cái mốt mới.

2. Khoa học huyền bí hay khoa học môi trường?

Trong sổ các môn khoa học huyền bí phương Đông, phái nhin nhận Phong Thủy là khoa học gần gũi thực té cuộc sổng nhất. Người phương Tây có co hội tiép cận Phong Thủy tưy có cho ràng đây là một khoa huyền bí cổ truyền cố lịch sù’ hàng nghìn nâm của xã hội nông nghiệp Trung Hoa, nhung CO’ bản nố vẫn là một môn ‘khoa học môi trường’ mang tính thời đại đáng được tim hiểu và nghiên cửu ừng dụng nghiêm chỉnh cho xã hội công nghiệp.

Ý niệm tác động qua lại giũa *Thiên-Địa-Nhân’ (Trời-Đất-Người) của phương Đông không máy xa lạ với ý niệrn về mối quan hệ tương tác giũa ‘Con người-Xâ hội-Thiên nhiên’ cua phương Tây. Tất cá đều có củng một mục tiêu là mong muốn tlm kiém lại SỤ’ hài hòa và cân bàng cho cuộc sống cùa loài người từng bị xâm hại suốt một thế kỷ phát triển công nghiệp vừa qua.

Các nhà nghiên cửu phương Tây ý thửc được ràng muốn hiểu biết thấu đáo Phong Thủy phuơng Đông không thể không nghiên cứu sâu về Kinh Dịch, cùng các khái niệm về Đạo, Ám Duong, Ngũ Hành, Bát Quái, Hlnh, Ý, Khí, Long Mạch, tuồi tác, hướng thích hợp theo tuổi và giới tính, ỷ nghĩa về màu sảc theo quan niệm phuơng Đông. Quan niệm về ’khí’ rất quan trọng trong khoa địa lỷ cũng được người phuơng Tây tháu hiểu, xem nó tuơng đuơng với cái mà khoa học gọi là ‘nâng lương* vận chuyển trong vũ trụ và con người.

Ngoái ra họ còn phải đào sâu tim hiểu thêm về các truơng phái Phong Thủy khác nhau như phái -Dịa Lý (thiên về ‘hinh’), phái Bát Trạch (nặng về ‘hướng’), phái Mật Tông (nghiên về Y)

Tuy vậy, sờ dT người phuơng Tây dẻ tiép thu khoa Phong Thủy là do bộ môn khoa học huyền bí này không giống như các khoa Tù’ Vi, Tướng Mệnh chăng hạn (cho ràng mọi vật cố số phận riêng, đinh mệnh đã an bài, khó lòng thay dổi), mà chủ trương ràng con nguơi cố thể chủ động can tiiệp nhảm thay đổi, sửa chữa lại những cái gì chưa hoàn hảo để làm tốt hơn cho cuộc sống.

Cho nên không ai láy làm lạ một khi khoa Phong Thủy du nhập vào thế giới phương Tây thi đâ nhanh chóng biến thành nghệ thuật ứng dụng, chủ yếu nhảm sáp đật, trạng trí nhà cửa, sân vườn, văn phòng và cơ sơ thương mại. Người ta cổ tinh loại bo phần ‘Ârn phần’ (tlm huyệt mộ trong xả hội nông nghiệp phuơng Đông) rỗ ràng là không phù họp chút nào với xả hội công nghiệp và đô thị hóa kiểu phuơng Tây.

ứng dụng cụ ỉhé vào cuộc sổng

Với những nguyên tảc don giản mà hiệu nghiệm, khoa Phong Thủy có thể thích nghi vào xã hội mới, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp, công việc làm ân khả quan hơn. Do vậy mà người phuơng Tây, nhất lả nqười Mỹ, không ngại xông xáo tim tòi, nghiên cứu và áp dụng môn khoa học môi trường mới đên từ phương Đông này. Họ đâ trục tiếp tlm kiếm học hỏi từ các chuyên gia phong thúy ở Trung Quốc cũng như trong cộng đồng Hoa kiều ở nuức ngoài đẻ rồi truyền bá nó ra qua sách báo. băng hlnh, giảng dạy, talkshow’giải đáp thác mảc trên truyền hinh, trên báo chí…

Ngày càng nhiều những nhà kinh doanh phuơng Tây quay về từ châu Á cũng đã đem khoa Phong Thúy ra áp dụng vào CO’ sỏ’ làm ân, nhà cùa cùa họ. Người Mỹ ỏ’ tầm trung binh cũng hiếu kỳ nghiên cứu Phong Thúy, bát đầu ứng dụng nó vào cuộc sống hàng ngày và họ thùa nhận dâ thu dạt kết quá tích cục.

Phong thủy trong cộng đổng gốc châu Á ờ phương Tây

Cộng đồng di dân người Hoa rỗ ràng lả tin tưởng cố phần hơi quá đáng vào khoa Phong Thủy cổ truyền cùa họ, nhiều khi đến mữc mê tín dị đoan. Người Việt minh thi ít nhiều cũng tin Phong Thủy khi mua hoặc xây nhà, nhung không đến nồi quá đáng như Hoa kiều. Nhiều người minh (gồm cá Việt kiều lớp trẻ) cũng có một số hiểu biết nhát định về Phong Thủy qua nghiên cứu sách báo. Ví như một kỹ SU’ trẻ tôi quen mua nhà ờ California nhất đ|nh không chịu chọn kiểu nhà có cầu thang nhln thảng ra cừa chính hoặc đã xây sẵn hò bơi ngay phía sau khối nhà…

Nay công ty địa ốc lớn nhất nước Mỹ là KB Home đã xây dựng ‘nhà phong thủy’ để bán cho cộng đồng người di dân gốc Á và thuê cá nhân viên bán nhà rành về phong thúy tư vấn khách hàng. Năm nay họ khọe là đâ bán dupe một nửa trong tổng số 32.000 can nhà của họ cho khách hàng gốc châu Á.

Môn Phong Thùy nay đanq dược giáng dạy tại các khoa Châu Á học tại các đại học và dư kién sẽ trinh bày như chuyên đe khoa học ở các khoa liên quan đến khoa học môi trường và sinh thái, đến các bộ môn thiết kế như quy hoạch đô thị, kien trúc, trang trí nội thất, cảnh quan…

Riêng tôi không nghĩ ràng Phong Thúy có thể giái quyết được tát cá mọi chuyện của cuộc sống. Tất cá những gl do con người tạo ra đều tuơng dối, Phong Thừy muốn thành công cần có sư hỗ trợ cùa nhũng yéu tổ khác. Tuy vậy, tôi cũng nghĩ khoa Phong Thủy cần được người minh quan niệm lại một cách nghiêm chình hơn, không nên xem nó hoàn toàn như một khoa học huyền bí, còn đầy rẫy những diều mê tín dị đoan chưa đáng tin cậy, mà cần xem nố như môn ‘khoa học môi trường* mang tính cổ truyền đâ từng tồn tại trong vốn vân hóa dân tộc. Như vậy thl nó cần được gln giữ và phát huy theo hướng nhân vân và khoa học, nhám phục vụ cuộc sống của nhân dân ta buức vào thời đại

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh