Các hình thức gia công nguội cốt thép

1. Mục đích và bản chất của gia công nguội cốt thép

Mục dich: kết cấu bè tỏng cốt thép càng dược ứng dụng rộng rãi thì càng cần nhiéu cốt thép. Sự xuất hiện bê tỏng cốt thép ứng lực trước (tòi hoi cốt thép phải cô cường độ tương đối cao. Đè phát huy hết tiềm lực cùa cốt thép, một trong các biện pháp là gia công nguội cốt thép. Sau khi gia công nguội cốt thép sè tang giới hạn chảy lên rất nhiều dến 400(K4500fcG/cm. giảm bớt biến dang dèo cùa thép cán nóng, tồng độ cứng cùa thép.rất thích hợp khi dùng lãm cốt thép ứng lực trước. Do cưởng đô tăng lén cốt thép dài ra nên gia cõng nguội còn có tãc dụng tiết kiệm thép có thê từ 35+8Q&.

Bàn chất cùa gia công nguội là dựa vào tính biến cưng nguội cua thép (hiện tượng tự nén của thép) nếu kéo thép tới gần giới hạn chay cua thép rồi bõ tái đê thép trờ về trạng thãi ban dầu, sau dỏ nếu kẻo thép tiếp thi giời han chay cùa nó tâng lên rất nhiéu.

2.  Các hình thức gia công nguội cốt thép

Có ba hình thức gia còng nguội cốt thép:

Chốt nguội:

Dùng cho cốt thép tròn cón nóng, dường kính 6*10mnt, bề mạt trơn không gi, sai lệch dường kính khồng quã o.lmm.

Chốt nguội được tiến hành bảng hình thức sau: cốt thóp dược tuót manh qua một ló khuôn làm bằng thép hợp kim voníram có dường kinh lò 0,.r>-lmơi lam cho cốt thép được tuốt thành các sợi thép có đường kinh nhỏ hơn ban đắu. Nẻu tuốt nhiéu lần cổ thế gia công thành các sợi thép nhó hơn cỏ dưỡng kinh 5, 4. 3/nnt

Sau khi chốt nguôi cường dô cốt thép có thể tăng từ 40 800. Nguyên nhốn cùa sự tăng lởn này là do trong quã thình chốt nguội cốt thép không chi đơn thuần chịu kéo mà còn chịu ẽp nguội làm cho tỏ chức bẻn trong cốt thep thay dôi mạnh mẽ, cưởng Ạp cốt thép tảng lên mức dộ lớn. Do đó qua một lán chuõt nguôi đường kinh nhỏ xuống một cấp thì cường dộ tăng lôn một cáp. Tuy nhịỏn khi cưỡng dộ của thép tăng thì dộ dẻo cùa thép giám, dộ cứng tăng lẻn. V* v$y dãy thóp chốt nguội dược xếp và loại dây thép cứng là sàn phẩm thường dùng cho cõng trinh.

Cốt thép chốt nguội chủ yếu dùng lãm khung hàn, lưdi hàn và cot dai, ngoài ra còn dùng trong các kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước-

Kéo nguội:

Dũng cho cốt thép tròn cán nóng vè cốt thép có gờ cán nóng, dường kính cót thẻp từ 6*22mnt.

Kéo nguội cốt thép thường dùng tời điộn hoặc kich thủy lực. C/Ct thép dược giừ trong bộ kẹp giữ cốt thép, nối tời (hoặc kích thủy lực) vảo chỏ nối cốt thép rời kẽo. Tốc đố kéo phài từ từ. Do vậy phải chọn tời có tốc độ chậm hoặc tời cỏ thí di£u chinh tốc dộ, nói chung quá trình thao tác không phức tóp mà chú yếu là phài dám bào các chi tiẻu khống chê’.

Kéo nguội cốt thép có hai chi tiêu khống chế (thông số):

ững lực khống chế là lực kéo được khống chế trên mật cắt của cốt thép don vi là kG/cm*.

Dộ dàn dài là tỹ số phần trăm cùn chiều dài tăng lỏn sau khi kéo so với dộ dãi ban đáu, thường từ 4

Qua xử lý kéo nguội giới hạn chảy nói chung có thê tang 20^25%. Đồng thài có thẻ’ giám bứt cõng nghệ thi còng: dối với thép cuộn có thẻ’ kết hợp các cống viậe dờ cốt thép nổn thăng và kéo nguội thành một kháu; dối vởi cốt thép thanh có thể kết hợp các công việc nán vồ kéo nguội thành một khâu, hơn nữa qua kéo nguội cể thể lảm cho cô”t thép sạch gi.

Dập nguội:

Dùng cho cốt thép tròn cán nóng, đường kính l2+32mm.

Dập nguội tiến hành trên máy dập. Máy gồm có nhừng trục lản có rông, hai thanh cốt thép vuông góc với nhau và cán lên nhau dể tảng cường độ aia thép và tâng khả nảng bám dinh cùa nó với bè tống.

Sau khi dập nguội giới hạn chảy cùa cốt thép táng từ 30^40%.                               V,

Vì cõng nghệ ép nguội chỉ có thể gia công cốt thép loại I (AI, cốt théprf. cường độ cực hạn không thấp hơn 3200kG/cm2 và tỳ số giữa giới hạn chày và độ cực hạn không lớn hơn 0,7).

Câu hỏi 15 Trình bày cách cắt, nối, uốn cốt thép.

Ỷ chinh trả lời

I• Lấy mức cắt, uốn cốt thép

Lấy mức các thanh cốt thép riêng lè thì dùng thưức bàng thép cuộn dấu bảng phấn, cỏ thể dùng thước dài 4+5m đế đo. Tránh đo cốt thép thước ngán để đế phòng sai số tích lũy khi đo.

Trong trường hợp máy cát và bàn làm việc cố định có thể vạch thước lên bàn làm việc; lãm như vậy không những thao tác thuận tiện thước còn chính xác.

Trường hợp lấy mức hàng loạt thì dùng một thanh thước mảu có gán trên bàn ống lân cạnh máy cất.

Lưu ý chiéu dài tống cộng cùa thanh cốt thép phái xét đến độ biến dạng déo xuất hiện khi uốn cô’t thép. Độ dãn này phụ thuộc dường góc uốn cùa thanh thép, với thép Liên Xô cổ thể lấy như sau:

khi Uốn một góc 45″. khi uốn một góc 90″. khi uốn một góc 180°.

‘bương pháp cắt cốt thép

ương pháp thù công: dùng dao cát nứa cơ khi, xán, chạm…

dao cẩt nửa cơ khí (máy cắt) có nhiều thuận lợi như thao tác dơn giản, in dịch dẻ dàng và nâng suất tương dối cao. Máy còn cắt được cô‘t thép có nhò hơn 20ntm. Câu tạo cùa máy gồm một lưỡi cát và dè’ máy. Lười an cắt cốt thép dựa vào nguyên lý đòn bấy thông qua vài cãi trục. Do đó cõ ỊXÍ vào đường kính cốt thép để điổu.chỉnh chiéu dài dao cắt. c loại xán. chạm khi cát phài kết hợp với de búa để chặt cốt thóp, các loại cdt dược cốt thép có đường kinh 12-r20mm. ương pháp cơ giới: lý làm việc của máy cắt cốt thép là dùng dộng cơ diện thòng qua bộ biến dối tốc độ kéo trục lệch tâm. trục lệch tâm đẩy thanh truyền, ỡ truyền có lắp lưỡi dao cắt (lưỡi dao trẻn) lười dao này chuyển động qua với lười dao dưới (lưỡi dao cố định) đẻ cắt cốt thép, cát cốt thép nèn cát số thanh nhiều nhất mà máy có thể cắt được đẻ’ tận Thết cỏng suất cùa máy. Khỏng nên cát các thanh có đường kính lớn hơn kính lớn nhất qui định cho từng máy.

Phương pháp uốn còl thép Uốn thủ cõng

g cụ uốn thường dùng dụng cv thương dối dơn giãn nhưng uốn khá chính ,c loại phổ biến là:

Đối với cốt thép nhỏ thường dùng bàng vam tay. Vam tay cỏ loại uốn từng để uốn các thanh cổ dường kính 12mm, có loại uốn dược nhiều thanh một lúc các thanh cốt thép có dường kính S+Smm. Nếu dùng ống tuýp dài 1,5/n cấm i vam thì cổ thè’ uốn dược cốt thép cỏ đường kính đến 25mm.

Đối với cốt thép có dường kính 14+32mm thường dũng vam và thớt uốn như uốn làm bâng thép tấm, bốn góc có 16 bắt bulông hoặc dóng dinh dể cố lên bàn gỗ. bàn cao khoáng 0.9m, dài khoáng 9,5m, chân bàn tốt nhốt là xuống đất đế tránh bị xè dịch khi uốn cốt thép. Thớt có ba hoặc bốn cọc thép giừ chác cốt thép và làn điếm tựa khi uốn. Đường kinh cọc thép khoáng . Vam uốn cốt thép to thường dùng vam miệng ngang, miệng vam lớn hơn kính cốt thép 2mm là tốt nhất. Vì vậy ỡ chỗ gia công cốt thép phải có du í ty vam có nhiều cỡ để uốn cốt thép có dường kính khác nhau. Khi uốn có thế thẻm ốrfg tuýp vào chuôi vam cho nhẹ.

Thao tác uốn

Chuđn bị: trước khi uốn cốt thép cần tim hiểu kỷ về qui cách hình dạng và thước các bộ phận cốt thép cẩn uốn dế chuẩn bị dụng cu và xác định các uốn.

Uy dáu: khi uốn cốt thép to và phức tạp (như thép vai bò) thi trước tiẽn cản phái lấy đấu lưu ý dọ dán dài khi uốn cốt thép. Khi uốn côt thép không cán lấy dấu ma chi cấn đánh dấu lẻn bàn lảm việc tùy theo kích thước từng đoạn rối càn

cứ vào các dả’u dó đờ uốn.                                                                                    •

Vổn thử trước khi uốn hàng loạt cắn uốn thừ một thanh thép trư</c cho tửng loại cốt thép uôn .mu đó kiểm tra hình dạng và kích thước uỏn có phù hợp không; sau khi diếu chinh mới tiến hành uốn hàng loạt.

Vốn thanh hỉnh: trước khi uốn một thanh cốt thép cần xác định trước các bước uỏn Thông thường cốt thép cẩn uốn tương đối dài, trở dáu rất bát tiện, hơn nừa phài qua nhiéu bưóc, nên phải xác định tuần tự các bưđc thao tác đẻ’ tránh trong khi uốn phải xoay trỡ nhiéu lán, ánh hưđng năng suất vã thao tác nặng nhor.

Uốn bỗng mày

Nguyên lý cùa máy uốn cột thép: dộng cơ diện thông qua hệ thông giam tốc gốm cỏ các bánh ràng và các bánh vít – trục vit kẽo mám tròn trẽn mật bàn mây làm cho nó quay. Mảm ché’ tạo bằng thép dũc, trén mâm có lò, lỗ ớ giừa cắm trục tám, các lỗ chung quanh cám trục uốn (trục thành hình). Khi mâm quay thì trục tâm vả trục uốn dẻu quay. Vì trục tám nàm ờ tâm vòng tròn, nên tuy mảm quay nhưng vị trí cua nó không dịch chuyến, còn trục uốn thi quay quanh trục tám.

Thao tác máy uốn cốt thép: trước khi thao tác dặt cốt thép vào giữa trục uốn và trục tâm, mỡ máy, khi mâm quay 90° thì trục uốn đống thời quay 90°. Vì một dầu thanh thép bị cọc chặn chạt lại không thế chuyền động nén đầu kia bị trục uốn quay quanh tám uốn thành móc cảu 90*. Nếu trục quay 180° thì cốt thép cũng bị uốn thành móc cáu 180°. Dùng cỏng tác dảo chiều làm mám quay ngược lại, trục uốn quay trớ vổ vị tri ban đầu. ta dược cốt thép đà uốn xong.

Trục tám và trục uốn có thẻ thay dối vị trí cho nhau, khi uốn cốt thép nhỏ thì trục tám dối thành trục có dường kính nhò, trục uốn dối thành trục có dường kính lớn; khi uốn cốt thép lớn thì ngược lại. Nguyên tác dồi vị trí là xét đến cung tròn cần uốn cùa thép, mặt khác khe hờ cũa cốt thép ó giừa trục tảm và trục uốn không được quá 2mm. Có thẻ’ thay đỏi bánh răng giảm tốc cũa máy uốn đê tốc dộ quay mầm thay dỏ’i do đó có thỏ thay dối đường kinh cốt thép cán uốn. Mâm quay nhanh uốn cốt thép nhỏ, quay chậm uốn cốt thép lớn. Ờ cỏng trường thường cho mâm quay tốc dộ chạm vì như vậy có thể uốn dược cốt thép trong phạm vi cho phép với dường kinh khổc nhau.

Phương pháp nối cốt thép

– Mục đích nối cốt thép là đê’ dàm bảo kích thước theo yêu cẩu thiết kế.

Phương pháp: đế nối cốt thép dùng mối nối hàn lã chú yếu vi nó đâm bào chất lượng cỏng trình, tiết kiộm thép và rút ngán thời gian thi công.

Hàn dôi đáu: là một phương pháp hàn nối cốt thép có chất lượng tốt, gj< thảnh hạ và hiệu suất cao, có thế dùng cho các loại cốt thép.

Hàn hổ quang: khi khỏng có thiết bị hàn dối dầu hoăc không thé dùng phương pháp hàn đối đầu thì dùng phương pháp hó quang. Hàn hổ quang là Id1 : dụng nhiệt dô do hồ quang diện sán sinh ra, tập trung nhiệt dê làm cháv dầu cốt ý

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh