Bản cục thuộc Kim (Càn, Đoài) là gì

1. Bản cục thuộc Kim (Càn, Đoài)

+ Nhà tọa Càn hướng Tốn (Tọa Hợi hướng TỊ): Cho nước từ bên Hữu dô sang bôn Tả. Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Canh Dậu, để lấy Vượng thủy rồi di vòng ngang qua sân như một vành dai ngọc, sau dó chày vể phương Quý Sửu • Mộ khố. mà tiêu di. Dây gọi là lấy Vượng thủy vậy.

+ Nh«à tọa Tán hướng Ất (Tọa Tuất hướng Thìn): Cho nước từ hên Hữu dổ sang hên Tà. Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Tỏ’n TỊ, dể lấy Sinh thủy rồi di vòng ngang qua sân như một vành dai ngọc, sau dó chảy về phương Quý Sửu • Mộ khô’ mà tiêu đi. Đây gọi là lấy Sinh thủy vậy.

+ Nhà tọa Canh hướng Giáp (Tọa Dậu hướng Mão): Cho nước từ bèn Hữu đổ sang bên Tà. Đáu tiên cho thủy tụ tại phương Tốn Tị, đè lấy Sinh thủy rồi di vòng ngang qua sân như một vành đai ngọc, sau dó chảy vế phương Quý Sửu • Mộ khố. mà ticu di. Dây gọi là lấy Sinh thủy vậy.

+ Nhà tọa Khôn hưóng Cấn (Tọa Thán hưống Dần): Cho nước từ bên Hữu đổ sang bên Tả. Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Bính Ngọ. dể lấy Vượng thủy rồi di vòng ngang qua sân như một vành dai ngọc, sau dó chây về phương Quý Sửu – Mộ khố, mà tiêu di. Hây gọi là Tá tuyệt vi sinh thủy vậy. (Mượn tuvệt làm sinh).

+ Nhà tọa Đinh hưóng Quý (Tọa Mùi hướng Sửu): Đầu tiên cho thùy tụ tại phương Canh Dậu bèn Tà, dể lấy Vượng thủy rồi dến thu thủy tại phương Tốn Tị bên Hừu, để lấy Sinh thủy. Sau đó cho hai dòng nưốc sinh vượng này giao hợp lại với nhau chày về phương Cấn Dần mà tiêu di. Dây gọi là “Quý quy Cân vị phát văn chương ” (Nhà hưống Quý thủy tiêu phương Cấn hợp cách phát văn chương).

+ Nhà tọa Bính hướng Nhâm (Tọa Ngọ hướng Tý). Cho nưỏc từ bên Tà dô sang bên Hữu. Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Khôn Thân, để lấy Sinh thủy rồi đi vòng ngang qua sân như một vành dai ngọc, sau đó chày vể phương Quý Sửu – Mộ khố. mà tiêu đi. Đây gọi là Tá tử vi vượng thủy vậy. (Mượn từ làm vượng).

+ Nhà tọa Tốn hướng Càn (Tọa TỊ hướng Hợi): Cho nước từ bén Tà dô sang bên Hữu. Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Canh Dậu, để lấy Vượng thủy rồi đi vòng ngang qua sân như một vành đai ngọc, saư đó chày vé phương Quý Sửu • Mộ khố. mà tiêu đi. Đây gọi là lấy Vưựng thủy vậy.

+ Nhà tọa Ất hướng Tân (Tọa Thìn hướng Tuất): Cho nước từ bèn Tà đổ sang bên Hữu. Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Khôn Thần, dể lấy Lâm quan thủy rồi di vòng ngang qua sân như một vành dai ngọc, sau dó chảy về phương Quý Sừu • Mộ khố. mà tiêu di. Đây gọi là lấy Lộc thủy vậy.

+ Nhà tọa Giáp hướng Canh (Tọa Mào hướng Dậu): Cho nước từ bên Tà dô sang bên Hữu. Đỉìu tiên cho thủy tụ tại phương Tốn Tị, để lấv Sinh thủy rồi di vòng ngang qua sân như một vành dai ngọc, sau dó chày về phương Quý Sửu – Mộ khố. mà tiêu di. Đây gọi là lấy Sinh thủy vậy.

+ Nhà tọa Cấn hướng Khôn (Tọa Dần hướng Thân): Cho nưỏc từ bên Tà dồ sang bên Hữu. Dầu tiên cho thủy tụ tại phương Tốn TỊ. dể lấv Sinh thủy rồi di vòng ngang qua sân như một vành đai ngọc, sau dó chày vể phương Tán Tuất – Suy phương, mà tiêu đi. Đây gọi là Tá suy phương xuâ”t thủy vậy. (Mượn suy làm mộ).

+ Nhà tọa Quý hướng Đinh (Tọa Sửu hướng Mùi): Cho nước từ bên Tà dổ sang bên Hữu. Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Tôn TỊ, dể lấy Sinh thủy rồi đi vòng ngang qua sân như một vành đai ngọc, sau dó chày vể phương Tân Tuất – Suy phương, mà tiêu di. Dây gọi là Tá suy phương xuất thủy vậy. (Mượn suy làm mộ).

lấy Sinh thủy ( mượn tuyệt làm sinh) rồi di vòng ngang qua sân như một vành dai ngọc, sau dó chày vể phương Tán Tuất – Mộ khô’ (mượn suy làm mộ) mà tiêu di. Đây gọi là Phàn tuyệt suy phương xuất thủy vậy. (Mượn tuyệt làm sinh, mượn suy làm mộ).

 

 

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh